Årsresultat for 2003: Økte skatter svekket resultatet

17.03.04

E-CO Energi, Norges nest største vannkraftkonsern, fikk et årsresultat på 111 millioner kroner i 2003 mot tilsvarende 356 millioner i 2002. Resultatnedgangen skyldes i hovedsak en økning i skattene. Skattebelastningen var på hele 83 prosent. Ordinært resultat før skatter viser i den samme perioden en nedgang på 17 millioner til 650 millioner kroner. I løpet av 2003 har E-CO Energi redusert rentebærende gjeld med 1.012 millioner kroner, og konsernet har nå en egenkapitalandel på 44 prosent.

Oslo
Dato: 17.03.2004
Nummer: 01/04
Eikrebekkdammen 3

Årsresultatet etter skatt for 2003 viser 111 millioner kroner mot 356 millioner kroner for 2002. Nedgangen kommer til tross for en betydelig oppgang i gjennomsnittlig spotpris. Dette skyldes i hovedsak tre forhold: Produksjonsvolumet er lavere enn i 2002, konsernets sikringsstrategi og økt skattebelastning.

Som følge av svært lite nedbør høsten 2002 var totaltilsiget av vann i det norsk-svenske kraftområdet ekstremt lavt. Magasinfyllingen ved inngangen til 2003 var da også betydelig lavere enn normalt nivå. For
E-CO Energi medfører dette at produksjonsvolumet sank med 25 prosent, fra 9.884 GWh i 2002 til 7.419 GWh i 2003. Vi må tilbake til tørråret 1996 for å finne et tilsvarende lavt nivå på produksjonen.

E-CO Energi prissikrer en del av produksjonen inntil tre år på forhånd. Dette gjøres for å begrense konsekvensen av store svingninger i kraftprisen. - Når spotprisene stiger kraftig slik som vinteren 2002/2003 innebeærer sikringen at konsernet ikke henter ut den fulle gevinsten. Tilsvarende er konsernet mindre sårbart dersom kraftprisene skulle falle. Vi gjør en løpende vurdering av sikringstiltakene i takt med utviklingen i markedet og variasjonene i spotprisen, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.       

Skattebelastningen i 2003 er på hele 83 prosent, noe som er betydelig høyere enn i 2002. Dagens regelverk innebærer at grunnrenteskatten beregnes ut fra spotprisene på den nordiske børsen Nord Pool. Dermed er prisene E-CO Energi oppnår i markedet uten betydning for grunnrenteskatten. Fjoråret var som kjent preget av særdeles høye spotpriser, samtidig som sikringsstrategien medførte at faktisk oppnådd pris lå under dette nivået. For E-CO Energi ga det seg utslag i at grunnrenteskatten økte med 163 millioner kroner, fordelt på 52 millioner kroner i årets betalbare skatt og 111 millioner kroner i utsatt skatt knyttet til fremførbar negativ grunnrenteinntekt. Det er videre avsatt 50 millioner kroner for mulig skatteforpliktelse for årene 1997 - 2003 knyttet til anleggsveier, etter mottatt varsel om endring av ligningen. Skattebelastningen økte samlet fra 311 millioner kroner i 2002 til 539 millioner i 2003. Dette til tross for at ordinært resultat før skatter falt med 17 millioner i samme periode.

- Vi er svært lite tilfreds med skattetrykket. Skattevedtaket vedrørende anleggsveier rammer flere kraftprodusenter og er etter vår oppfatning i strid med de forutsetningene som ble lagt til grunn ved innføringen av kraftskatteregimet i 1997. Det illustrerer uforutsigbarheten i rammebetingelsene og tendensen til stadige skatteskjerpelser for bransjen. Det ligger i dag et betydelig uutnyttet potensial i eksisterende norske vannkraftverk. At samfunnsøkonomisk lønnsomme investeringer ikke blir realisert som følge av rammebetingelsene, er et vedvarende paradoks som vi håper politikerne snart griper tak i, sier Hans Erik Horn.

Kontaktpersoner:


Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 11 69 20/ 916 08 196