Resultat for 3. kvartal 2002: Tilfredsstillende resultat, men usikre rammevilkår

31.10.02

Etter årets ni første måneder har E-CO Energi oppnådd et driftsresultat på 63 milloner kroner og resultat etter skatt på 171 millioner kroner. I 2001 var tilsvarende resultater 726 millioner kroner og 25 millioner kroner.

Oslo
Dato: 31.10.02
Nummer: 09/02

- Prissikring og høyere produksjon enn normal kompenserte delvis for lav spotpris. Dette ga et tilfredsstillende resultat, men vi er ikke fornøyd med det vi får igjen på egenkapitalen. Vi sitter igjen med langt lavere egenkapital enn gjennomsnittet for norsk industri, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

Konsernets kraftproduksjon var 6960 GWh i årets første ni måneder. I samme periode i fjor var produksjonen på 7060 GWh. Gjennomsnittlig spotpris for tredje kvartal var 14,3 øre/kWh. I 2001 var gjennomsnittlig spotpris 17,4 øre/kWh for samme periode.

Ved utgangen av september var konsernets egenkapitalprosent på 41,3 prosent sammenlignet med 39,4 prosent ved årets begynnelse. Dette etter å ha tatt hensyn til utfisjoneringen av Hafslund-aksjene.

Den forventede markedsprisen for det siste kvartale var tilfredsstillende, tatt i betraktning årstiden. På grunn av prissikring, forventes ikke spotprisen å ha noe særlig betydning på inntektene. Skattene vil derimot påvirke inntektene. Vi forventer at skatteutgiftene vil øke i det siste kvartalet i år fordi grunnrenteskatten regnes ut på basis av spotpris og ikke faktisk oppnådd salgspris.

Det er en stor grad av usikkerhet når det gjelder de framtidige rammvilkårene for vannkraftproduksjon. Regjeringen har signalisert at den vil komme med et forslag som gjør at Staten kan ta over E-CO Energis kraftverk etter 60 år. Hvis det blir situasjonen, vil det få store konsekvenser på selskapets verdi, verdiskaping og evne til å investere. Konsesjonslovgivningen er ekstremt komplisert og effektene av en eventuell lovendring er store. I tillegg er det usikkert om en slik lovendring er i strid med Grunnloven og med det internasjonal lov pålegger Norge. Det bør settes ned et offentlig utvalg hvor alle involverte parter deltar så raskt som mulig, sier Horn.

Nøkkeltall – E-CO Energi (i millioner kroner) 

3. kvartal 2002

3. kvartal 2001

2001

Driftsinntekter

1 258

1 374

1 938

Driftskostnader

(595)

(648)

(856)

Driftsresultat

663

726

1 082

Resultat før skatter

332

193

415

Resultat etter skatter

171

25

36

Egenkapital

7 350

8 644

8 655

Gjeld og egenkapital

17 810

19 807

19 695

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandele i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent.. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt . Konsernet har eierandeler i   Oppland Energi AS (59.53 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).

 

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Adm. direktør 

24 22 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

24 22 69 20/ 916 08 196