Lavt resultat etter skatt, høye driftsinntekter til tross

22.03.02

E-CO Energi hadde i 2001 et årsresultat på 36 millioner kroner, mot 200 millioner kroner i 2000. Driftsresultatet var på 1.082 millioner kroner og resultat før skatter på 415 millioner kroner, mot henholdsvis 569 og 158 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. – Driftsresultatet er godt, men vi er ikke fornøyd med avkastningen på konsernets verdier, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.

Oslo
Dato: 22.03.02
Nummer: 04/02

- Den positive utviklingen i driftsresultat skyldes høyere spotpriser på el-børsen. Årsresultatet er imidlertid svakt. Det skyldes stor grad svake resultater i tilknyttede selskaper, høy grunnrenteskatt og økt skattekostnad, sier Horn.

Gjennomsnittlig spotpris i 2001 var 18,6 øre/kWh, mot 9,8 øre foregående år. De økte strømprisene skyldes blant annet større reduksjon i vannmagasinenes fyllingsgrad enn normalt i årets første måneder. Kraftforbruket i Norge var rekordhøyt i 2001.

Ved siden av økt overskuddsskatt og høyere rentekostnader som følge av oppkjøpet i Oppland Energi, er de viktigste årsakene til at årsresultatet er 164 millioner kroner svakere enn i 2000 når driftsresultatet er 514 millioner høyere:

  • Grunnrenteskatt er økt med 93 mill. kr som følge av høyere priser 
  • Endrede skatteregler som følge av Ot. prp. nr. 34 (2001-2002), som ligger til behandling i Stortinget utgjør en skatteskjerpelse på 92 millioner.
  • Resultatandel tilknyttede selskaper er 97 millioner dårligere og skyldes hovedsakelig dårligere resultat i Hafslund (endring minus 83 millioner) og Tele Danmark InterNordia (endret minus 25 millioner).

Oppland Energi AS
Gjennom E-CO Vannkraft medvirket konsernet i januar 2001 i en rettet emisjon i Oppland Energi AS som resulterte i at konsernet ble eier av 49 prosent av aksjene. I etterkant av emisjonen har man ved to anledninger kjøpt seg ytterligere opp i selskapet slik at eierandelen nå er 59,53 prosent. I forbindelse med emisjonen ble de øvrige eierne i Oppland Energi AS gitt en opsjon på å selge resterende aksjer innen 31.12.2002.

Øvre Otta
Det er gitt konsesjon for og vedtatt utbygging av Øvre Otta. Samlet produksjon vil bli 525 GWh per år og investeringskostnader anslås foreløpig til rundt 1 milliard kroner. Konsernets eierinteresser er samlet ca 31,5 prosent gjennom eierskap i Opplandskraft, som er konsesjonær sammen med Tafjord Kraftproduksjon. E-CO Energi er opptatt av å ivareta miljøhensyn ved kraftutbygging.

Konsentrasjon om kjernevirksomhet
Etter at alle aksjene i kraftomsetningsselskapet Oslo Energi ble solgt i 2001, er konsernet i dag konsentrert om produksjons- og konsulent­virksomhet. Dette innebærer en endring i forhold til tidligere strategi om samling av sentrale energiselskaper på Østlandet. - E-CO Energi vil øke verdier gjennom konsolidering, effektivisering og opp­rydding av eierskap i aktuelle vassdrag, samt videreføre arbeidet med kraftbransjens rammevilkår, sier Horn.

Den industrielle basis for økt verdiskaping innen oppstrømsvirksomhet er innenfor:

  • Effekt- og engrosmarkedet: Økt kompetanse og innsikt i markedsforhold reduserer risiko og øker inntjeningspotensialet
  • Eierforhold i vassdrag: Selskaper med ryddige eier- og operasjonsforhold i et vassdrag har større potensial for å skape merverdier
  • Kompetanse: Høy kompetanse i konsernet er en nødvendig forutsetning for å skape sterke økonomiske resultater.

Nøkkeltall E-CO Energi konsern (beløp i mill. kroner)

 

2001

2000

Driftsinntekter

1.938

1.414

Driftsresultat

1.082

569

Ordinært resultat før skatter

415

158

Årsresultat

36

200

Totalkapital

19.695

18.454

Egenkapital

8.656

8.619

Årsproduksjonen for konsernet var på 10.190 GWh.

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med flere datterselskaper og eierandeler i andre energi- og teleselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har videre eierandeler i Oppland Energi AS (59,53 prosent), Hafslund ASA (18,6 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent), Opplandskraft DA (25 prosent) og Tele Danmark InterNordia AS (36,6 prosent ).

Kontaktpersoner:

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

22 43 50 50 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal

Informasjonsdirektør

22 43 50 96 / 916 08 196