Endelig revisjonsdokument Uste- og Hallingdalsvassdraget

29.05.18

E-CO Energi har på vegne av Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering (FHR) levert endelig revisjonsdokument. Revisjonsdokumentet er utarbeidet i samarbeid med kommunene i Hallingdal. Dokumentet er nå på høring med frist 15. september 2018.

NVE vedtok 29. mars 2017 å åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkåra for reguleringa av Uste- og Hallingdalsvassdraget.

NVE ønsket spesielt å få utredet minstevassføring fra Ustevatn og Strandafjorden for å bedre forholdene for fisk og byttedyr, samt vurdering for friluftsliv, landskapet og turisme. NVEs vedtak er begrunnet i miljømål fastsatt i godkjent Plan for vassforvaltning for Vest-Viken, datert 4. juli 2016.

Samarbeid med kommuner og lokale interesser

Kommunene i Hallingdal og FHR/E-CO var tidlig enige om å gjennomføre en felles prosess med forhandling med mål om å komme fram til enighet om framtidige vilkår for konsesjonene. Det har vært en felles ambisjon om å komme fram til et balansert resultat, som både tar hensyn til kraftproduksjon og miljø og samfunn. Utgangspunktet for prosessen har vært en felles forståelse om at det er behov for bedre miljøforhold og vassføring i Uståne og behov for bedre muligheter for håndtering av flomrisiko.

Prosessen har sikret lokal medvirkning fra alle kommuner, private og allmenne interesser. Det er gjennomført møter og befarlinger der innspill fra private og allmenne interesser har kommet inn.

Revisjonsrapporten er utarbeidet i fellesskap mellom partene. Hallingdalskommunene og FHR/E CO er i stor grad enige om nye vilkår og rammer for miljøtiltak. I rapporten kommer det klart fram hvilke punkter der partene ikke er enige. 

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs nettsider. Det er også mulig å få tilsendt en papirversjon (426 sider) ved å kontakte halvor Kr. Halvorsen, halvor.halvorsen@e-co.no.

Høringsinnspill sendes NVE via sakens nettside www.nve.no/konsesjonssaker eller med e-post til nve@nve.no.

Frist for å levere innspill er 15. september 2018.