På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Uvanlig høy vannføring i Aurlandsfjella

21.03.18

E-CO Energi AS starter rett etter påske opp et større tilsyn med tilløps- og avløpstunnelen som fører vann fra Vetlebotnvatn, via Aurland 2 kraftverk og ut i Viddalsvatn. Folk bør være oppmerksomme på unormalt store vannmengder

Prosjektleder Guttorm Mathismoen ber folk være oppmerksomme på unormalt store vannmengder i forbindelse med tapping av tunnelsystemet i Aurland

I 2015 ble vanntunnelen, som overfører vann fra de seks bekkeinntakene nord for Aurlandsdalen til magasinet Vetlebotnvatn, nedtappet og vurdert. Denne vanntunnelen i høgfjellet omtales ofte som takrennetunnelen. Nå skal tunnelen videre fra Vetlebotnvatn, via Aurland 2 kraftverk og til Viddalsvatn, befares og vurderes på samme måte. Dette inkluderer selve tunnelen med tilhørende komponenter.

– Systemet rommer om lag 600 000 m3 vann. Brorparten av vannet i de øvre delene av systemet vil tappes til Viddalsvatn. Tappinga vil likevel medføre økt vannføring i dalførene Aurlandsdalen, Rausmesdalen, Vetledalen, Stonndalen og Låvisdalen. Dette fordi tunnelen har direkte tappemulighet mot disse, sier prosjektleder og VTA Guttorm Mathismoen i E-CO Energi, og legger til at alt naturlig smeltevatn i perioden fra siste del av mars og fram til midten av mai også vil gå i de naturlege elveløpa. Dette gjelder spesielt for strekninga Raumesdalen – Stonndalen da vannet vil ledes forbi bekkeinntaka her. I tillegg må tilsig til Vetlebotnvatn ledes forbi dammen de tre første ukene etter påske.

E-CO er pålagt gjennom regelverk å gjennomføre en revurdering av tunnelanlegget med tilhørende konstruksjoner hvert 15 år.

Den økte vannføringen mot deler av Aurlandsdalen vil merkes, spesielt på Østerbø der en etter påske og utover kan oppleve at det vil blir overflatevann over isen på Aurdalsvatnet. E-CO ber folk være svært oppmerksomme på dette.

– Fra E-CO Energis side skal vi både skilte og sperre av de områdene i vassdraget som på grunn av tappinga medfører en fare for folk. Vi oppfordrer på det sterkeste om at dette blir tatt på alvor og etterfulgt, sier Mathismoen.

Tunnelsystemet rundt Aurland 2 kraftstasjon er komplisert og inneholder mange komponenter som skal vurderes, både i tilløp, omløp og avløp. Spesielt viktig er de delene av systemet som stopper vann fra å komme ut av systemet. Dette er betongpropper, stålporter og luker. Regelverket er tydelig på at disse komponentene skal vurderes regelmessig og hvert 15 år av en sertifisert og uhildet part. E-CO har derfor leid inn Norconsult for å gjennomføre vurderinga. – Komponentene skal ikke bare tåle det de blir bygd for å tåle. Hvert 15 år må komponentene vurderes opp mot oppdatert regelverk, sier Mathismoen.

I tillegg til den vanlige inspeksjonen av tunnelene skal E-CO også benytte ROV (ubemannet undervannsfarkost) for inspeksjon av det siste tunnelstrekket (ca. 700 meter) mot Viddalsvatn, samt vanniden av luka som stenger mot tunnelsystemet. Det er første gang E-CO gjør ROV-inspeksjon på en så lang tunnelstrekning. Teknologien har blitt bedre. Dette vil etter hvert gjøre det mulig å utføre denne type inspeksjoner og vurderinger for hele tunnelsystemet uten å tappe det ned. – Det vil være en god løsning med tanke på sikring av mannskap, påpeker Mathismoen. Enn så lenge krever befaringen av tunnelene god planlegging, med befarings- og redningslag, beredskapsplaner og godt pågangsmot.

Arbeidet starter for fullt rett over påske, og vil strekke seg fram til ca. 11. mai. For å komme i gang som ønsket blir vegen fram til tverrslagene på Øyestøl og Viddalsvatn brøyta opp før påske. I tillegg blir vegen til inntaket i Rausmesdalen brøyta.

– Brøytinga gjøres for at vi skal kunne avslutte jobben før smeltesesongen i fjellet starter. Vegen til Rausmesdalen vil ikke være allment tilgjengelig i anleggsperioden, sier Guttorm Mathismoen.

Under er lenker til kart over områder der det bør vises spesiell aktsomhet ifm. tapping. Berørte strekninger er markert:

Rausesdalen til Stonndalen

Låvisdalen

Vetlebotn til Aurdalsvatn