På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Planendringssøknad for Tolga kraftverk på høring

12.02.18

Opplandskraft DA, der E-CO Energi er største enkelteier fikk i april 2017 tillatelse til å bygge Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner. Det er nå sendt planendringssøknad med nytt inntaksalternativ til NVE. Søknaden er nå på høring med frist 22. mars.

Planendringene går i hovedsak ut på å bygge et inntak med overløpsterskel på kote 586,0 istedenfor konsesjonsgitte inntak med lukedam på kote 587,43. Inntaket søkes flyttet omlag 140 m ovenfor konsesjonsgitt løsning. Nytt inntaksalternativ innebærer en oppdemming som er 1,43 m lavere enn konsesjonsgitt løsning og vil gi et inntaksbasseng som er rundt 1200 m kortere. Det planlegges fiskepassasje i selve overløpsterskelen i hovedelva istedenfor fiskebekk rundt dammen. I tillegg søkes det om å flytte tverrslaget ved Tolga næringspark til tverrslag ved Kleven sør for tippområdet i Kåsdalen, samt endre vegtraséen til kraftverksutløpet ved Eidsfossen. Av elektriske anlegg søkes det om å plassere kraftverkstransformatoren i friluft ved portalbygget i Erlia, istedenfor i fjell som er forutsatt i konsesjonen.

De omsøkte endringene vil innebære reduserte naturinngrep, forbedret løsning for fiskevandring, mindre anleggsstøy ved boliger og reduserte utbyggingskostnader sammenlignet med konsesjonsgitt løsning. 

Søknaden skal behandles etter reglene i vassdragsreguleringsloven, oreigningsloven og energiloven.

Se søknad med vedlegg på NVEs nettsider for mer informasjon.

Kontaktperson:

Egil Skøien, daglig leder Opplandskraft, 901 24 620.