På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Bedret halvårsresultat for E-CO Energi

24.08.17

E-CO Energi oppnådde et resultat etter skatt på 332 millioner kroner, som er 39 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2016. Driftsinntektene økte med 59 millioner kroner som følge av at høyere salgspris mer enn oppveide for lavere kraftproduksjon. E-CO Energi inngikk avtale om erverv av 90 prosent av aksjene i Hafslund etter at annen virksomhet enn produksjon av vannkraft er skilt ut. En slik overtakelse betyr at E-CO Energis produksjon øker fra 10 til ca. 13 TWh.

Høyere kraftpris og lavere driftskostnader er hovedårsak til bedret resultat for E-CO Energi i første halvår i år sammenlignet med i fjor.

Administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid sier seg fornøyd med halvårsresultatet:

- Kraftproduksjonen ble lavere enn i første halvår i fjor, men høyere kraftpris mer enn oppveide for dette. Ved utløpet av første halvår i fjor indikerte terminprisene at markedet forventet en kraftpris på ca. 21 øre per kWh for første halvår 2017. Systemprisen på Nordpool ble vel 25 prosent høyere enn dette, sier Rimmereid.

- Ervervet av Hafslunds vannkraftproduksjon styrker konsernets posisjon som Norges nest største kraftprodusent, så vel forretningsmessig som strategisk og industrielt, sier Rimmereid.

Vektet områdepris for E-CO Energis produksjon ble 26,6 øre per kWh mot 21,5 øre i 2016. E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 27,1 øre per kWh mot 23,8 øre i første halvår i fjor. Salgsprisen var 2 prosent høyere enn områdepris (11 prosent).

Konsernets kraftproduksjon var 5 070 GWh i første halvår 2017. I tilsvarende periode i 2016 var kraftproduksjonen 5 531 GWh.

Driftsinntektene i første halvår 2017 ble 1 369 millioner kroner (1 310 millioner kroner) som tilsvarer en økning på 5 prosent. Økningen skyldes høyere oppnådd salgspris. Lavere produksjon har trukket i motsatt retning. Prissikringskontraktene gav et mindre, negativt bidrag til driftsinntektene i årets første seks måneder.

Driftskostnadene ble 532 millioner kroner, som er 25 millioner kroner lavere enn i fjor. Det er innmatingskostnadene til sentralnettet samt eiendomsskatt som har trukket kostnadene ned. Lavere innmatingskostnad er knyttet til det variable tariffleddet (marginaltapssatsene). Lavere eiendomsskatt skyldes at lavere kraftpriser i de senere år har ført til lavere verdsettelse av kraftverkene.

Resultat etter skatt ble 332 millioner kroner, som innebærer en økning på 39 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene i første halvår var på 147 millioner kroner. De største investeringsprosjektene er byggingen av kraftverkene Rosten og Nedre Otta, der E-CO Energi har eierandeler på henholdsvis 44 og 27 prosent.

Effekten av oppkjøpet av Hafslunds vannkraftproduksjon vil først vil bli rapportert i selskapets årsrapport.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

  Første halvår 2017

Første halvår 2016

2016

Driftsinntekter

1 369

1 310

2 723

Driftskostnader

(532)

(557)

(1 164)

Driftsresultat

837

753

1 559

Resultat før skatter

740

638

1 340

Resultat etter skatter

332

293

590

Egenkapital

6 223

6 204

5 891

Gjeld og egenkapital

17 029

15 654

16 373

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10
909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90
952 24 373