På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Pressemelding fra Opplandskraft: Konsesjon til Nedre Otta

11.12.15

Regjeringen har i Kongen i statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Nedre Otta kraftverk i Sel og Vågå kommuner. Kraftverket er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging, og vil gi vel 240 GWh ny kraft. Det tilsvarer forbruket til ca. 12 000 husstander.

– Dette var en gledelig nyhet nå rett før jul. Vi oppfatter dette som et prosjekt som gir mye ny klimavennlig kraft med begrensede ulemper, sier daglig leder i Opplandskraft, Egil Skøien.

Av hensyn til elvesportaktiviteter i Ottaelva gis konsesjonen med vilkår om ekstra slipp av vann (150 m3/s) tre dager i uka i seks uker på sommeren. Minstevannføring skal sikre tilstrekkelig vannføring for fisk og andre levende organismer i vannet.

Nedre Otta er et samarbeidsprosjekt mellom Opplandskraft DA og Eidefoss AS, der begge selskapene vil eie halvparten hver. Beregnet produksjon for det nye kraftverket er i overkant av 300 GWh, hvorav 240 GWh er ny produksjon. Nedre Otta er kostnadsberegnet til om lag 1,3 milliarder kroner.

Det vil sendes ut anbudsforespørsel til leverandører fra slutten av januar. Videre er det lagt opp til vurdering av investering i eierselskapene i månedsskiftet august/september 2016. Ved positiv investeringsbeslutning vil arbeidet påbegynnes høsten 2016 med ferdigstillelse våren 2020.

For mer informasjon om prosjektet se nedreotta.no.

Kontaktperson:

Egil Skøien

Daglig leder Opplandskraft

24 11 65 80 / 901 24 620

Opplandskraft DA er eid av Oslo Lysverker AS (E-CO Energi), Eidsiva Vannkraft AS, Lågen og Øvre Glomma Kraftproduksjon AS (Akershus Energi) og Oppland Energi AS, hver med 25 % andel. Selskapet eier 6 heleide kraftverk og 2 deleide kraftverk (Øvre Otta) med en samlet årlig produksjon på ca. 3100 GWh.