På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Resultat per tredje kvartal 2015: Prissikring sikret tilfredsstillende resultat

03.11.15

Pressemelding 06/15

E-CO Energis resultat etter skatt per tredje kvartal ble 369 millioner kroner, som er 34 millioner kroner lavere enn i fjor. Nedgangen skyldes lavere kraftpriser. Konsernets prissikring har gitt god effekt, da oppnådd salgspris ble 44 prosent høyere enn områdeprisen hittil i år.

- Kraftprisene i tredje kvartal ble de laveste på 15 år. Det påvirker selvsagt resultatet, selv om vi har svært god effekt av prissikringen. Det understrekes av at oppnådd salgspris ble mer enn dobbelt så høy som områdeprisen i tredje kvartal, sier adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

Ved starten av tredje kvartal var det unormalt store snømengder i fjellområdene. Snøsmeltingen gjennom sommeren resulterte i høyt tilsig og svært lave kraftpriser. Systemprisen på NordPool ble 12,2 øre per kWh, som er den laveste på 15 år. Områdeprisen i Sør-Norge, der konsernet har sin kraftproduksjon, ble 10 øre per kWh. E-CO Energi var godt prissikret og oppnådde en salgspris mer enn dobbelt så høy som områdeprisen i kvartalet. Terminprisene fortsatte den fallende trenden i tredje kvartal og indikerer lave kraftpriser for resten av 2015 og for de nærmeste årene.

Hittil i år er konsernets driftsinntekter på 1 775 millioner kroner, som er 8 prosent lavere enn i 2014. Nedgangen skyldes lavere kraftpris. Prissikring har dempet nedgangen, siden kraftprisen i E-CO Energis prisområder falt med 22 prosent. Høyere kraftproduksjon har i en viss grad også dempet inntektsnedgangen. Oppnådd salgspris i årets tre første kvartaler ble 24,4 øre per kWh. Det er 44 prosent høyere enn områdeprisen i Sør-Norge.

Driftskostnadene ble 850 millioner kroner, som innebærer en økning på 31 millioner kroner. Fjorårets regnskap inneholder en kostnadsreduserende engangspost på 40 millioner kroner knyttet til pensjonskostnader. Justert for denne er driftskostnadene marginalt lavere i 2015 sammenlignet med i fjor.

Driftsresultatet per tredje kvartal ble 925 millioner kroner, som er 17 prosent lavere enn i 2014. Skattekostnaden falt med 122 millioner kroner, eller 24 prosent. Reduksjonen er særlig stor for grunnrenteskattens vedkommende som følge av lave spotpriser. En vesentlig del av konsernets inntekter hittil i 2015 er fra finansiell kraftsikring. Resultat etter skatter ble 369 millioner kroner, som tilsvarer en nedgang på 8 prosent mot fjoråret.

Konsernets kraftproduksjon var 7 288 GWh per tredje kvartal i år. I tilsvarende periode i 2014 var kraftproduksjonen 7 201 GWh. Produksjonen i 3. kvartal var 2 053 GWh mot 2 177 GWh i 3. kvartal 2014.

Konsernets investeringer per tredje kvartal var på 204 millioner kroner. Det største investeringsprosjektet er Rosten kraftverk i regi av Oppland Energi. For øvrig består investeringene av vedlikeholdsinvesteringer i eksisterende anlegg.

E-CO Energis vannmagasiner hadde en høy fyllingsgrad ved utgangen av tredje kvartal, og det forventes høyere produksjon enn normalt for året som helhet. Som følge av lavere kraftpriser forventes årsresultatet for 2015 å bli lavere enn fjorårsresultatet.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3. kvartal 2015

Per 3. kvartal 2014

År 2014

Driftsinntekter

1 775

1 929

2 863

Driftskostnader

(850)

(819)

(1 165)

Driftsresultat

925

1 110

1 698 

Resultat før skatter

751

907

1 491

Resultat etter skatter

369

403

713

Egenkapital

6 432

6 493

6 063

Gjeld og egenkapital

15 521

16 066

16 064

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373