På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Tilfredsstillende resultat for E-CO Energi i første halvår

26.08.15

Pressemelding 05/15

Resultatet etter skatt ble på 350 millioner kroner, som er 51 millioner kroner høyere enn i første halvår i 2014. Økningen skyldes høyere produksjon. Prissikring medførte at oppnådd salgspris var 27 prosent høyere enn områdeprisen i halvåret.

- Halvårsresultatet er tilfredsstillende tatt i betraktning markedssituasjonen, sier administrerende direktør Tore Olaf Rimmereid.

Første halvår 2015 var preget av en mild vinter og godt med nedbør. I mai-juni var det relativt kjølig, og snøsmeltingen var lavere enn normalt. Mye av nedbøren i fjellet kom som snø i denne perioden. Ved utgangen av halvåret var vannmagasinene under normalen, men det var betydelig mer snø enn normalt.

En mild vinter og mye nedbør bidro til lave kraftpriser i første halvår. Den gjennomsnittlige områdeprisen i Sør-Norge i første halvår 2015 ble 20,4 øre per kWh, som er litt lavere enn i samme periode i fjor (20,7 øre per kWh), og den laveste prisen siden 2007. Prissikring bidro til at E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 26,0 øre per kWh i halvåret, 27 prosent høyere enn områdeprisen. I første halvår fjor var gjennomsnittlig salgspris 26,6 øre per kWh. Konsernets kraftproduksjon var 5 235 GWh i første halvår 2015. I tilsvarende periode i 2014 var kraftproduksjonen 5 024 GWh.

Driftsinntektene i første halvår ble 1 379 millioner kroner, som er 56 millioner kroner høyere enn i fjor. Økningen skyldes i hovedsak en høyere kraftproduksjon sammenlignet med i fjor. Driftskostnadene ble 578 millioner kroner mot 568 millioner kroner i første halvår 2014. Størstedelen av økningen på 10 millioner kroner skyldes høyere innmatingskostnader til Statnett. Driftsresultatet ble 801 millioner kroner, som er 46 millioner kroner høyere enn i første halvår i fjor.

Netto finanskostnader i halvåret var 114 millioner kroner, en reduksjon på 17 millioner kroner mot første halvår 2014. Nedgangen skyldes lavere rente på konsernets rentebærende gjeld. Resultat før skatt ble 687 millioner kroner, som er 63 millioner kroner høyere enn i første halvår 2014. Resultat etter skatt ble 350 millioner kroner, som tilsvarer en økning på 51 millioner kroner mot fjoråret.

Investeringene i første halvår var på 121 millioner kroner. Det største investeringsprosjektet er byggingen av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen, der anleggsvirksomheten startet opp i fjor høst med ferdigstillelse i 2018. For øvrig består investeringene av vedlikeholdsinvesteringer i eksiterende anlegg.

Med normale nedbørsforhold resten av året forventes at produksjonen i 2015 vil bli i overkant av et normalproduksjon. Basert på markedets prisforventninger for resten av året, forventes et lavere årsresultat for 2015 sammenlignet med i fjor.

 

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Første halvår 2015

Første halvår 2014

2014

Driftsinntekter

1 379

1 323

2 863

Driftskostnader

(578)

(568)

(1 165)

Driftsresultat

801

755

1 698 

Resultat før skatter

687

624

1 491

Resultat etter skatter

350

299

713

Egenkapital

6 413 

6 389 

6 063

Gjeld og egenkapital

15 615

15 818

16 064

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373