På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Vannforvaltningsplanen må bidra til det grønne skiftet

07.07.15

Det bør være et mål å vedta vannforvaltningsplaner som ivaretar dagens kraftproduksjon og den fleksibiliteten som ligger i eksisterende vannmagasiner. Det skriver E-CO Energi i en høringsuttalelse til vannforvaltningsplan for Vest-Viken.

Hallingdalselva. Foto: E-CO Energi

Andre viktige poeng i E-COs høringsinnspill er at forsyningssikkerhet, flomsikkerhet og verdiskaping må hensyntas. Selskapet mener også at vannforvaltningsplanen er for detaljert og at tilstrekkelige kost/nytte-vurderinger av tiltak ikke er foretatt.

Oppsummert skriver E-CO at dersom vannforvaltningsplanen vedtas slik den foreligger vil den potensielt innebære store negative konsekvenser for:
- Mulighetene for å realisere «det grønne skiftet» (Norge som lavutslippssamfunn)
- Statens inntekter fra kraftsektoren
- Kommunenes inntektene fra kraftsektoren (eierkommuner og vertskommuner)

Årsaken til dette er at planen innebærer direkte eller indirekte føringer til potensielt svært dyre miljøtiltak i vannforekomstene med usikker miljøgevinst. I planen er det signalisert miljøtiltak innen fornybar utslippsfri vannkraft som har en kostnad på over 2-3 milliarder kroner for samfunnet. E-CO anbefaler at vannregionmyndigheten – Fylkestinget – vedtar en vannforvaltningsplan som helt tydelig forutsetter «at det ikke settes strengere miljømål enn minimumskravene i forskriften» (jf. kap. 6.3.3.) og at alle planens miljømål i vedlegg og formuleringer eller ambisjoner for øvrig endres i tråd med dette.

Som vedlegg til høringsuttalelsen ble det også laget en oppsummering av vannkraftens samfunnsnytte for Hallingdal og innspill til vannregion Vest-Viken om justerte miljømål.

Les hele høringsuttalelsen med vedlegg