På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Veikart for videre vekst

30.04.15

- Vi skal videreutvikle eksisterende anlegg, investere i ny produksjon og nye markeder og vi skal lede an i restruktureringen av næringen. Det skriver administrerende direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid i årsrapporten for 2014.

Store deler av 2014 har gått med til å utarbeide en ny strategisk plan for E-CO Energi frem mot 2019. Arbeidet startet i januar og ny strategisk plan ble vedtatt i desember. Den nye strategien går langs tre hovedspor: Vi skal videreutvikle eksisterende anlegg, investere i ny produksjon og nye markeder og vi skal lede an i restruktureringen av næringen.

Videreutvikle

Vår aller viktigste oppgave er å forvalte, drive, vedlikeholde og videreutvikle vannkraftressursene med et langsiktig perspektiv. Dette er jobb nr. 1. Det skal oppnås gjennom å videreutvikle egne anlegg, bruke gode modeller og planleggingsprosesser og planlegge vedlikehold godt.

En del av arbeidet med å videreutvikle anleggene er å bevare eksisterende produksjon og fleksibilitet. Det innebærer bl.a. å arbeide for å bevare eller øke fleksibiliteten i selskapets reguleringskonsesjoner. Samtidig vil vi identifisere vannforekomster egnet for miljøtiltak, foreslå konkrete tiltak innenfor rammen av vilkårsrevisjoner og arbeide for at realistiske og balanserte miljømål i vannforvaltningsplaner vedtas.

Investere

Når E-CO skal utvikle nye tjenester og delta i nye markeder, vil vi ta utgangspunkt i selskapets spisskompetanse. E-CO har ledende kompetanse på en rekke områder, blant annet drift- og vedlikehold av vannkraftverk, driftssentraltjenester, energidisponering, markedsanalyse og krafthandel. Dette er vårt springbrett for videre vekst og utvikling. Vi skal fortsette arbeidet med å investere i fornybar kraftproduksjon i Norden, først og fremst i vannkraft, men også andre produksjonsformer vurderes. Vi kan også vurdere å investere i vannkraft utenfor Norden, da i samarbeid med andre industrielle eller finansielle investorer.

I Norden er det ventet et betydelig og økende kraftoverskudd i tiden fremover. Det bygges ut mye fornybar kraft og forbrukskurvene er relativt flate, til tross for befolkningsvekst og økt aktivitet i økonomien. Samtidig er det et betydelig potensial for økt kraftuttak. E-CO ønsker å bidra aktivt til at vi i Norge tar den fornybare kraften i bruk. En viktig del av dette arbeidet er å fortsette satsingen på å øke overføringskapasiteten til markedene rundt oss.

Restrukturere

De siste ti årene har det vært få vellykkede forsøk på å samordne eierskap til kraftproduksjon i Norge. Reiten-utvalget, kommunereform, kompetanseutfordringer og lavere lønnsomhet er drivere som kan bidra til økt dynamikk i restruktureringen av fornybarnæringen. E-CO ønsker å ta en aktiv rolle i denne restruktureringsprosessen.

Jobben begynner nå

Selskapet har vedtatt en ny strategisk plan. Nå begynner jobben med å sette strategien ut i livet. Det innebærer mange spennende og utfordrende oppgaver, både for ledelse og medarbeidere. Samtidig er det viktig at vi i implementeringen av strategien ikke glemmer vår viktigste ressurs: menneskene som jobber i selskapet. Vi skal ha et høyt fokus på våre ansattes helse, miljø og sikkerhet i alt vi gjør. Dette er et prioritert område ikke bare for E-CO, men for hele kraftnæringen. Når vi nå står overfor store investeringer og endringer, må vi aldri miste dette av synet.

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør


ÅRSRAPPORT 2017

Her finner du E-CO Energi Holdings årsrapport for 2017.