Høringssak om endringer i industrikonsesjonsloven: Kraftverdiene må sikres

01.04.03

En automatisk og ukompensert overføring av kraftverk til staten er en urett mot eierne som vil gå ut over lokal næringsutvikling og investeringer i miljøvennlig energi. Det er derfor en uakseptabel løsning, sier Hans Erik Horn, administrerende direktør i E-CO Energi.

Oslo
Dato: 01.04.2003
Nummer: 04/03

Olje- og energidepartementet (OED) foreslo i et høringsnotat 29. november 2002 at alle kommunale og private kraftverk skulle overføres til staten uten noen form for kompensasjon om 75 år. Departementet besluttet senere å nedsette et utvalg for å utrede forslaget nærmere.

- Høringsutkastet inneholder flere uavklarte problemstillinger. Det er for eksempel høyst tvilsomt hvorvidt en slik endring kan innføres uten at Grunnlovens § 105 om erstatning blir gjort gjeldende. Vi er derfor tilfreds med at departementet har fanget opp signalene fra selskaper, eiermiljøer og juridisk ekspertise, og inkluderer alle i utvalget, sier Hans Erik Horn.  

 

Klart mål nødvendig

E-CO Energi har tiltro til at utvalget kan komme frem til løsninger som er utformet slik at politiske, næringsmessige og økonomiske målsetninger innfris uten at dette får negative bieffekter for selskapene, eierne, forbrukerne og samfunnet.

 

- Regelverket må utformes som et effektivt og robust virkemiddel for å nå definerte mål. Det foreliggende forslaget tilfredsstiller ikke dette kravet fordi det er uklart hva formålet egentlig er. Er det å sikre nasjonal ressurskontroll, eller er det et skatteverktøy for å oppnå høyere inntekter fra kraftselskapene, spør Horn, og fortsetter: - Utvalgets første oppgave bør følgelig være å definere en klar målsetning med regelverket.

 

Må verne verdier og stimulere til vekst

E-CO Energi mener det er mulig å utforme et regelverk som sikrer tilstrekkelig nasjonal kontroll med viktige vannkraftressurser, uten at dette medfører overføring av store verdier fra kommuner og fylkeskommuner til staten.   Et regelverk uten slike skjevheter er nødvendig for å sikre samfunnet og næringen gode vekstvilkår.

 

- Mulighetene for å utvikle verdiskapingen og fokus på miljøvennlig energi må ikke forhindres av statlige reguleringer og et lovverk der det blir førende å betrakte vannkraftproduksjon som en ?høstenæring? uten potensial for videreutvikling. Næringen og dens eiere må stimuleres til utvikling

og verdiskaping, ikke pasifiseres til påholdne forvaltere av statlige ressurser, understreker Hans Erik Horn.

 

 

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Adm. direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

 

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjondirektør
24 11 69 20 / 916 08 196

 

 

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).