På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Årsresultat for 2014: E-CO Energi: Tilfredsstillende årsresultat for 2014

10.03.15

Pressemelding 02/15:

E-CO Energi oppnådde tilfredsstillende resultater i 2014. Konsernets driftsinntekter ble på 2.863 millioner kroner mot 3.228 millioner kroner i 2013. Gjennomsnittlig salgspris ble på 27,1 øre/kWh mot 32,3 øre/kWh i 2013. Årsresultatet ble 713 millioner kroner mot 876 millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 740 millioner kroner.

- Sett i lys av hvordan kraftmarkedet var i 2014 er vi godt fornøyd med resultatet. God drift og styring av produksjonen var viktige bidrag. På sikt ser vi det bygger seg opp et betydelig kraftoverskudd, og dette vil kunne legge ytterligere press på prisene og vil få resultatmessige konsekvenser for E-CO Energi, sier adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

2014 ble et mildt og forholdsvis nedbørrikt år. Kombinert med lavere priser på fossile brensler og fallende kraftpriser på kontinentet ga dette lave kraftpriser i det nordiske markedet, sett i forhold til 2013. God produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro til at E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 19 prosent over timeveid spotpris for Oslo og Bergen (NO1 og NO5). Gjennomsnittlig salgspris for 2014 ble 27,1 øre/kWh mot 32,3 øre/kWh i 2013. Konsernets årsproduksjon i 2014 ble 10.579 GWh mot 10.045 GWh i 2013. E-CO Energis magasinfylling var på normale nivåer både på starten og slutten av året.

E-CO Energis driftsinntekter ble på 2.863 millioner kroner i 2014, 365 millioner kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes lavere salgspris. Høyere kraftproduksjon og et vesentlig høyere bidrag fra finansiell kraft- og valutasikring har dempet virkningen av lavere spotpris på kraft sammenlignet med 2013.

Driftskostnadene ble 1.165 millioner kroner, en økning på 90 millioner kroner mot 2013. Økningen kan i hovedsak tilskrives høyere kostnad for innmating av kraft i sentralnettet og skyldes både høyere fastavgifter og høyere marginaltapssatser. Konsernet fikk en regnskapsmessig gevinst på 49 millioner kroner fra salget av Norsk Grønnkraft i 2014. Ordinært resultat før skatt ble 1.491 millioner kroner mot 1.914 millioner kroner i 2013. Skatter utgjorde totalt 778 millioner kroner mot 1.038 millioner kroner i 2013. Skatteprosenten gikk ned fra 54 prosent i 2013 til 52 prosent i 2014.

Årsresultatet ble 713 millioner kroner i 2014, mot 876 millioner kroner i 2013, en resultatnedgang på 163 millioner kroner.

Investeringer i varige driftsmidler var på 236 millioner kroner mot 343 millioner kroner i forrige år. Investeringene i 2014 var primært vedlikeholdsinvesteringer. Oppland Energi startet anleggsvirksomhet på Rosten kraftverk i Gudbrandsdalen høsten 2014. Forventet produksjon for Rosten er ca. 200 GWh, hvorav E-CO Energis andel er ca. 90 GWh.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 694 millioner kroner mot 1.346 millioner kroner året før. Det ble tatt opp langsiktige lån på totalt 546 millioner kroner fra japanske investorer og i det norske obligasjonsmarkedet. Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 38 prosent som er på nivå med samme tidspunkt i 2013.

For regnskapsåret 2014 foreslår styret i E-CO Energi et utbytte på 740 millioner kroner til eier, Oslo kommune.

NØKKELTALL

 

 

 

(beløp i millioner kroner)

2014

2013

2012

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

 2 863

3 228

3 251

Driftsresultat

1 698

2 153

            2 175

Resultat før skatter

1 491

1 914

1 900

Årsresultat

 713

 876

    910

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

 16 064

 16 269

      16 266

Ansv. lån Oslo kommune

 3 347

 3 347

           3 347

Egenkapital

 6 063

 6 090

         5 964

Likvider

 608

 694

           712

Egenkapitalandel

38 %

37 %

37 %

Netto rentebærende gjeld

 6 924

 6 752

7 002

Utbytte

740

750

750

Egenkapitalrentabilitet 1

12 %

15 %

15 %

Totalkapitalrentabilitet 2

11 %

13 %

14 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

 694

 1 346

           895

EBITDA

1 971

 2 417

         2 426

EBITDA-margin 3

69 %

75 %

75 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

 174

 170

           172

Kraftproduksjon (GWh) 4

 10 579

 10 045

       10 779

 

 

 

 

1    Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital

 

 

2    Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital

 

3     Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter

 

4     Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373