På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Klart for anleggsstart ved Flævatn

17.02.15

OED har nå kommet til at innkomne klager på bruddplassering ved dam Flævatn ikke tas til følge. Departementet opprettholder dermed NVEs vedtak. Det er nå klart for anleggstart ved Flævatn.

E-CO Energi bygger om dam Flævatn for å tilfredsstille krav gitt i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg. Til ombyggingen trengs om lag 200.000 m3 stein hentet fra et lokalt steinbrudd. Steinen skal brukes til en påbygging av dammens skråninger på vann – og luftside. Steinbruddet vil i etterkant av anleggsarbeidene bli fylt med vann og istandsatt som et tjern. Påbyggingen vil ikke og noen økning i produksjon og vil ikke endre dagens høyeste og laveste regulerte vannstand i magasinet.

Dam Flævatn ble bygget i perioden 1958-1960 og er ca 800 meter lang 30 meter høy. Totalt innbygd volum i dammen er ca 580.000 m3. Flævatn er inntaks- og reguleringsmagasin for Hemsil 1 kraftverk som har en årsproduksjon på 293 Gwh noe som tilsvarer forbruket til om lag 15.000 husstander.

Anleggstart våren 2014

Anleggsarbeidene skal være ferdige høsten 2017

Byggherre: E-CO Energi AS

Prosjektleder: Lars Oust, mob: 95 15 47 48, lars.oust@e-co.no

Se for øvrig Facebooksidene til prosjektet