Årsresultat 2002: Fortsatt lav kapitalavkastning hindrer utvikling

10.04.03

E-CO Energi fikk et årsresultat på 356 millioner kroner i 2002 mot 36 millioner i 2001. Driftsresultatet økte i den samme perioden med 92 millioner til 1.174 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes hovedsakelig engangsposter og ikke økningen i strømprisene. Største enkeltpost var salget av aksjene i Tele Danmark InterNordia (TDIN), som ga en regnskapsmessig gevinst på 102 millioner kroner. Årsresultatet gir en egenkapitalavkastning på beskjedne 4,8 prosent.

Oslo
Dato: 10.04.2003
Nummer: 05/03

Driftsinntektene for 2002 ble på 1.981 millioner kroner mot 1.938 millioner kroner i 2001. Strøminntektene i produksjonsselskapet E-CO Vannkraft økte med 57 millioner, en oppgang på 3,1 prosent. Gjennomsnittlig elspotpris i 2002 ble 19,8 øre/kWh (Oslo), hvilket er en økning på 1,2 øre fra foregående år. Effekten av høyere spotpris var relativt marginal, fordi en stor andel av kraften blir solgt på terminkontrakter.

Hovedårsaken til forbedringen i årsresultatet må tillegges gevinsten ved salg av TDIN og endring i inntekt på investering i tilknyttede selskaper hvor resultatandel i Hafslund og TDIN utgjorde et vesentlig negativt bidrag i 2001. I tillegg var resultatet i 2001 preget av engangskostnader på skattesiden, som gav et uforholdsmessig svakt resultat. Hvis man ser bort fra engangsposter er resultatforbedringen fra 2001 til 2002 derfor relativt liten.

- Vi er fornøyd med utviklingen i driftsresultatet, men vi er lite tilfreds med den lave kapitalavkastningen. Spesielt urimelig er det at bransjen selv med en lav avkastning belastes med tyngende særskatter, blant annet grunnrenteskatt. For å utvikle virksomheten og stimulere til lønnsomme investeringer hadde vi gjerne sett at mer av kapitalen ble tilbake til eierne og selskapet, sier administrerende direktør Hans Erik Horn.  

E-CO Energi hadde en bokført egenkapital på 7.535 millioner kroner ved utgangen av 2002. Årsresultatet på 356 millioner gir en egenkapitalavkastning på 4,8 prosent.  

Bedre rammebetingelser
E-CO Energi arbeider for å bedre rammebetingelsene for kraftproduksjon. Kompleksiteten i konsesjonslovgivningen, beregningen av grunnrentebeskatningen (som i dag er basert på spotpris og ikke reell salgspris) og det uavklarte spørsmålet om ny hjemfallsordning står høyt på agendaen. E-CO Energi uttrykker i den sammenheng tilfredshet med at Olje- og energidepartementet har nedsatt et utvalg som skal se nærmere på hjemfallsordningen.

  - Vi ønsker å utvikle virksomheten og kompetansen innenfor miljøvennlige energiformer. I dag legger ikke rammebetingelsene til rette for en slik utvikling, sier Horn.

Nøkkeltall
(mill.kroner)

 

2002

2001

2000

Driftsinntekter

1.981

1.938

1.414

Driftsresultat

1.174

1.082

569

Ordinært resultat før skatter

667

415

158

Årsresultat

356

36

200

Totalkapital

18.385

19.717

18.454

Egenkapital

7.535

8.655

8.619

Egenkapitalrentabilitet *

4,8 %

0,4 %

2,3 %

Totalkapitalrentabilitet **

7,5 %

6,1 %

3,7 %

Kraftproduksjon (GWh)

9.884

10.190

9.694

* Årsresultat/gjennomsnittlig egenkapital (hensyntatt utfisjonering av aksjer i Hafslund per 1.1.02)

** Ordinært resultat før skatter + finanskostnader/gjennomsnittlig totalkapital

 

Kontaktpersoner:
Hans Erik Horn
Adm. direktør
24 11 69 10 / 901 92 942

Per-Arne Torbjørnsdal
Informasjondirektør
24 11 69 20 / 916 08 196

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper. E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Partner er et tverrfaglig rådgivende ingeniørselskap som satser nasjonalt og internasjonalt. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).