På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Ja til Hemsil 3

22.12.14

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga fredag positiv innstilling til utbygging av Hemsil 3 kraftverk på Gol. Om kraftverket blir bygget vil det gi 91 GWh ny, utslippsfri vannkraft. E-CO Energi er tilfreds med tilsagnet og håper endelig konsesjon blir gitt av Olje- og energidepartementet i løpet av 2015.

Hemsil 3 er planlagt med inntak ved Eikredammen i Hemsedal kommune. Foto: E-CO Energi

NVE anbefaler Olje- og energidepartementet å si ja til E-CO Energis planer om utvide i Hemsilvassdraget i kommunene Gol og Hemsedal i Buskerud. NVE mener at utbygginga er et viktig bidrag til fornybar kraftproduksjon, og at den har begrensede miljøeffekter. NVE konkluderer med at utbyggingen vil ha større fordeler enn ulemper.

Det nye aggregatet, Hemsil 3, vil gi mellom 48 og 91 GWh ny produksjon. Kraftstasjonen skal bygges i fjell nær dagens Hemsil 2 kraftstasjon. Vannet vil føres i tunnel fra Eikredammen i Hemsedal kommune og ha utløp i Hallingdalselva, likt med dagens Hemsil 2 kraftverk. Tunellmassene skal lagres delvis i tidligere etablerte tippområde og delvis i nye tippområder. Samtidig anbefaler NVE at selskapet får tillatelse til å utvide eksisterende koblingsanlegg øst for Gol sentrum med ett felt.

Den planlagte utbyggingen vil redusere vannføringen i Hemsil nedstrøms Eikredammen. Men med innføring av tilstrekkelig minstevannføring, noe som tidligere ikke har vært krevet for denne elvestrekningen, og med god planlegging og oppfølging av anlegget i byggetiden, vil skadevirkningene for miljø og landskap være akseptable.

E-CO Energi sendte i januar 2013 konsesjonssøknad til NVE.

Les mer på NVEs nettsider

 


Hemsil 3 kraftverk

E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på mellom ca. 91 GWh.

Last ned brosjyre om kraftverksplanene

 
Kontakt Hemsil 3

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51