E-CO ønsker mer kunnskapsbaserte vannplaner

19.12.14

Pressemelding 09/14

E-CO Energi mener at vannplanen for Vest-Viken i større grad bør baseres på eksisterende kunnskap og at man i det videre arbeidet også tar hensyn til forsyningssikkerhet, flomsikkerhet, verdiskaping og klima. Forslaget til vannplan for Vest-Viken bør forenkles og alle tiltak må være kost-nyttevurdert.

Vannforvaltningsplanene må også skal ivareta andre viktige nasjonale interesser. Usta kraftverk er f.eks. viktig for å ivareta forsyningssikkerheten og stabiliteten i kraftnettet.

Det går frem av E-COs høringsutkast til Forslag til regional plan for vannforvaltning i region Vest-Viken.

E-CO er opptatt av at vannforvaltningsplanene, i tillegg til å fremme målet om bedre vannmiljø, også skal ivareta andre viktige nasjonale interesser, som forsyningssikkerhet, flomsikkerhet, verdiskaping og klima.

- E-CO ønsker at man løfter blikket i arbeidet med vannplanene. Vi etterlyser en tydeligere vekting og avveining av ulike samfunnsinteresser i vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Fornybarnæringen spiller en viktig rolle i arbeidet mot et grønt skifte innen energisektoren, og den fleksible produksjonen i kraftforsyningen er selve kronjuvelene i norsk vannkraft, sier Per-Arne Torbjørnsdal, direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi.

Det er betydelige huller i kunnskapsgrunnlaget, for stort detaljeringsnivå og mangelfull beskrivelse av prioriteringer og kost-/nyttevurderinger i det fremlagte forslaget. Dette påpeker også Miljødirektoratet i sin sammenstilling.

Vannplanene skal være aggregerte, kortfattede oversiktsdokumenter på regionalt nivå. Detaljeringsnivået må ikke være slik at skjønnsrommet for sektormyndighetene blir vesentlig redusert.

Les hele E-CO Energis høringsuttalelse

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi

24 11 69 20 / 916 08 196

Halvor Kr. Halvorsen

Fagsjef, E-CO Energi

24 11 65 11 / 97 50 50 51