Resultat per tredje kvartal 2014: E-CO Energi - resultat per tredje kvartal på vel 400 millioner kroner

04.11.14

Pressemelding 07/14

E-CO Energis resultat etter skatt per 3. kvartal ble 403 millioner kroner, som er 219 millioner kroner lavere enn i fjor. Resultatnedgangen skyldes først og fremst lavere kraftpris. Prissikring har også i år bidratt til at konsernet oppnådde en høyere salgspris enn spotprisen på Nord Pool. Investeringsbeslutning om å bygge Rosten kraftverk ble tatt i 3. kvartal.

Årets sommer har vært varm og forholdsvis tørr, og dette har bidratt til at kraftprisene steg i tredje kvartal i forhold til kvartalet før. Differansen mellom systemprisen og områdeprisene i Sør-Norge ble også mindre enn i andre kvartal. Sammenlignet med tredje kvartal i 2013 falt prisene i spotmarkedet relativt moderat, for systemprisens vedkommende ca. 7 prosent. Hittil i år har prisfallet vært betydelig, systemprisen ned med 18 prosent og områdeprisene i Sør-Norge med ca. 25 prosent.

Driftsinntektene per tredje kvartal 2014 ble 1 929 millioner kroner som er 16 prosent lavere enn i 2013. Som følge av prissikring er konsernets realiserte salgspriser høyere enn prisene i spotmarkedet. Oppnådd salgspris i årets tre første kvartaler ble 26,8 øre per kWh som er 11 prosent høyere enn systempris og 21 prosent høyere enn områdeprisene i Sør-Norge. Til tross for gode resultater i forhold til markedsprisene falt likevel realisert salgspris hittil i år med 18 prosent sammenliknet med samme periode i fjor.

Driftsresultatet per tredje kvartal ble 1 110 millioner kroner som er 27 prosent lavere enn i 2013. Resultat etter skatter ble 403 millioner kroner som tilsvarer en nedgang på 35 prosent mot fjoråret.

Konsernets kraftproduksjon var 7 201 GWh per tredje kvartal i år. I tilsvarende periode i 2013 var kraftproduksjonen 7 058 GWh. Produksjonen i 3. kvartal var 2 177 GWh mot 1 936 GWh i 3. kvartal 2013.

Det er tatt investeringsbeslutning om bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Beregnet totalproduksjon er 192 GWh i året. E-CO Energi har en andel på 44 prosent i kraftverket, og det er planlagt ferdigstilt i 2018.

E-CO Energi hadde nær normal fyllingsgrad i magasinene ved innledningen til årets siste kvartal og forventer høyere produksjon enn normalt for året som helhet.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3 kvartal 2014

Per 3 kvartal 2013

 Året 2013

Driftsinntekter

1 929

2 296

3 228

Driftskostnader

(819)

(774)

(1 075)

Driftsresultat

1 110

1 522

2 153 

Resultat før skatter

907

1 340

1 914

Resultat etter skatter

403

622

876

Egenkapital

6 493

6 586

6 090

Gjeld og egenkapital

16 066

16 423

16 269

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner: 

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373

 

 

 

Det er tatt investeringsbeslutning om bygging av Rosten kraftverk i Gudbrandsdalslågen. Beregnet totalproduksjon er 192 GWh i året. E-CO Energi har en andel på 44 prosent i kraftverket, og det er planlagt ferdigstilt i 2018.

 

E-CO Energi hadde nær normal fyllingsgrad i magasinene ved innledningen til årets siste kvartal og forventer høyere produksjon enn normalt for året som helhet.