NVE anbefaler utbygging av Nedre Otta kraftverk

01.07.14

Nedre Otta er Norges største vannkraftprosjekt under planlegging. NVE avga 25.06.14 positiv innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). NVE mener nytten av tiltaket er større enn ulempene, og har lagt vekt på at Nedre Otta kraftverk med avbøtende tiltak som foreslått vil gi ca. 297 GWh fornybar energi.

Av hensyn til elvesportaktiviteter i Otta anbefaler NVE ekstra slipp av vann to dager i uka i seks uker på sommeren. Foreslått minstevannføringsregime skal sikre tilstrekkelig vannføring for fisk og andre levende organismer i vannet. NVE anbefaler også at utløpet fra kraftverket blir flytta over Grindhølen av hensyn til fisk og elvesportaktiviteter.

OED vil stå for videre saksgang og sluttbehandling. Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd. Det kan det være mulig å få konsesjon i 2015. Nedre Otta er et samarbeidsprosjekt mellom Opplandskraft og Eidefoss, der begge selskapene vil eie halvparten hver. Nedre Otta vil koste om lag 1,1 milliarder kroner, og det arbeides for byggestart i 2016 med ferdigstilling i 2019.