På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

- Ta vare på kronjuvelene

29.04.14

Administrerende direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid uttrykker i E-CO Energis årsrapport for 2013 at han er bekymret for at deler av produksjonen er truet gjennom vilkårsrevisjoner og innføring av vanndirektivet. - Det vi mister når vi innfører minstevannføring og magasinrestriksjoner i eksisterende reguleringer er den mest fleksible produksjonen i norsk kraftforsyning, selve kronjuvelene i arvesølvet, skriver han.

2013 var et innholdsrikt år for E-CO Energi. Vi hadde god tilgjengelighet på kraftverkene; vi oppnådde høyere priser enn spot og produksjonen på 10 TWh er omtrent som middelproduksjonen. I juni åpnet vi Rendalen 2 kraftstasjon i Hedmark og i september åpnet vi sammen med Energiselskapet Buskerud den nye kraftstasjonen Embretsfoss 4 i Modum kommune. Vi har også fått konsesjoner for Mork kraftverk i Lærdal kommune og Rosten i Sel kommune. Her er anleggsstart planlagt i løpet av høsten 2014. Til sammen vil disse prosjektene gi 440 GWh ny, utslippsfri kraft.

Nye prosjekter er alltid viktig for et kraftselskap som ønsker å vokse og utvikle seg videre. Men kanskje enda viktigere er det å utvikle og ta vare på produksjonen i de eksisterende reguleringene.

Vi ser derfor med stor bekymring på at deler av produksjonen vår er truet gjennom vilkårsrevisjoner og innføring av vanndirektivet. 187 konsesjoner skal revideres frem mot 2022. I disse prosessene skal en innføre miljøtiltak som bedrer forholdene for flora og fauna i vassdragene. Det er i seg selv prisverdig. E-CO Energi har allerede flere steder gjort en rekke avbøtende tiltak for å bedre vassdragsmiljøet.

Men det er ikke nødvendigvis slik at mer vann, økt minstevannføring, er den eneste måten å oppnå god miljøtilstand i et vassdrag. En kan få gode resultater for fisk og miljø ved å kombinere moderate vannslipp med andre tiltak som for eksempel terskelbygging og gytegrusutlegging. Flere steder er det også foreslått restriksjoner for heving eller senkning av vannstanden, såkalte magasinrestriksjoner. Det vil i mange tilfeller kunne ødelegge hele hensikten med konsesjonen. Med strenge magasinrestriksjoner vil en ikke kunne lagre vann i regnfulle perioder eller bidra med kraft i perioder når behovet for kraft er størst. Det vil dessuten redusere de flomdempende egenskapene ved reguleringene. Mange av reguleringene er 60-70 år gamle og både økosystemet og vi mennesker har vendt oss til den nye naturtilstanden. De flomdempende egenskapene ved reguleringene blir i dag tatt for gitt. Her risikerer vi å få en forandring til det verre.

Noen hevder at det er uproblematisk å innføre strengere vilkår for vannkraftreguleringene siden vi i Norden står overfor et stort kraftoverskudd. Men den nye kraften som kommer inn er i all hovedsak uregulerbar kraft. Det vi mister når vi innfører minstevannføring og magasinrestriksjoner i eksisterende reguleringer er den mest fleksible produksjonen i norsk kraftforsyning, selve kronjuvelene i arvesølvet.

Det er regulanten i samarbeid med lokale krefter som har mest kunnskap om det enkelte vassdrag, og som best kan vurdere hvilke tiltak som gir mest miljøeffekt til minst mulig samfunnsmessig kostnad. Sammen med vertskommunene og andre lokale interesser skal vi finne gode løsninger til det beste både for miljøet og produksjonskapasiteten.

I disse og i andre prosesser har vi stor nytte av våre egne ansattes enorme kunnskap og kompetanse om vassdragene og produksjonsanleggene. Jeg vil takke alle medarbeidere for den solide innsatsen som er lagt ned i 2013.

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør