Årsresultat for 2013: Normalt godt år for E-CO Energi

04.03.14

Pressemelding 02/14

2013 ble nok et godt driftsår for E-CO Energi, og både driftsinntekter og resultat før skatt er på nivå med fjoråret. Vellykket prissikring, god produksjonsplanlegging og drift med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro til det gode resultatet for E-CO Energi. Konsernets magasiner startet året på normale nivåer, og til tross for en tørr og kald senvinter, kom våren med mye nedbør og resten av året forløp som normalt. Produksjonen endte på 10,0 TWh mot 10,8 TWh i 2012. To nye kraftverk, Embretsfoss 4 og Rendalen 2, ble satt i drift i 2013. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner for 2013.

God produksjonsplanlegging og vellykket prissikring bidro til at E-CO Energi oppnådde en gjennomsnittlig salgspris på 12 prosent over timeveid spotpris for Oslo (NO1) mot 36 prosent i 2012, da spotprisen var betydelig lavere. Gjennomsnittlig salgspris for 2013 ble 32,3 øre per kWh sammenlignet med 30,3 øre per kWh i 2012. Salgsprisen ble dermed 2 øre høyere enn foregående år.

- Vi er samlet sett fornøyd med resultatet for 2013. Alt peker imidlertid i retning av økt produksjon, liten endring i etterspørselen etter kraft, og dermed fallende priser i de nærmeste årene. Det vil kunne redusere resultatene fremover, sier adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

Gjennomsnittlig områdepris på kraft referert Oslo (NO1) på 29,2 øre per kWh var vel 7 øre høyere enn snittprisen i 2012. I fjerde kvartal ble prisområdene i Norge endret av Statnett som følge av idriftsettelsen av den nye kraftlinjen mellom Sima og Samnanger. For E-CO Energi ble deler av konsernets produksjon flyttet over til NO5, et område som tidligere har vært preget av kraftoverskudd og lavere priser enn NO1.

- Vi har uttrykt bekymring overfor Statnett at NO5 nå får et enda høyere produksjonsoverskudd med tilsvarende prispress, mens NO1, med landets største kraftforbruk, blir et underskuddsområde med tilsvarende høyere områdepriser, sier Rimmereid.

Konsernets årsproduksjon i 2013 ble 10.045 GWh mot 10.779 GWh i 2012.

E-CO Energis driftsinntekter ble 3.228 millioner kroner i 2013, 23 millioner kroner lavere enn året før. Økt pris har i stor grad kompensert for nedgangen i produksjon.

Driftskostnadene er tilnærmet uendret i forhold til i 2012, mens netto finanskostnad er gått ned med 36 millioner kroner mot foregående år. Ordinært resultat før skatt ble 1.914 millioner kroner, 14 millioner kroner over 2012. Skatter utgjorde totalt 1.038 millioner kroner mot 990 millioner kroner i 2012. Skatteprosenten gikk opp fra 52 prosent i 2012 til 54 prosent i 2013.

Årsresultatet ble 876 millioner kroner i 2013, mot 910 millioner kroner i 2012, en resultatnedgang på 34 millioner kroner.

Investeringer i varige driftsmidler på 343 millioner kroner er vel 70 millioner kroner høyere enn i 2012. Det ble oppstart både for nye Rendalen 2 (E-CO Energi 40 prosent) og Embretsfosskraftverkene (E-CO Energi 50 prosent) – hvilket bidrar med nye 75 GWh i middelproduksjon for konsernet.

Anbudskonkurranse for bygging av Mork kraftverk i Lærdal gjennomføres vinteren 2014. Kraftverket beregnes å produsere 90 GWh i året, hvorav E-CO Energis andel er ca. 60 GWh. Det planlegges for investeringsbeslutning før sommeren og eventuell byggestart i andre halvår 2014. Rosten kraftverk i Sel kommune fikk konsesjon rett over nyåret 2014. Beregnet middelproduksjon for Rosten er 185 GWh, hvorav E-CO Energis andel er vel 90 GWh.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 1.346 millioner kroner mot 895 millioner kroner året før. Rentebærende gjeld ble redusert med 227 millioner kroner. Det ble tatt opp langsiktige lån på totalt 551 millioner kroner fra japanske investorer og i det norske obligasjonsmarkedet til gunstige betingelser. Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 37 prosent, som er på nivå med samme tidspunkt i 2012.

For regnskapsåret 2013 foreslår styret i E-CO Energi et utbytte på 750 millioner kroner til eier, Oslo kommune.
 
 

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna Direktør for økonomi, finans og risikokontroll 24 11 69 15 / 928 03 456
Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373