Resultat for første halvår 2013: Tilfredsstillende halvårsresultat for E-CO Energi

20.08.13

Pressemelding 07/13

E-CO Energi oppnådde et halvårsresultat etter skatt på 504 millioner kroner i 2013 mot 577 millioner kroner i foregående år. Lavere produksjon er årsak til nedgangen. Høyt tilsig i andre kvartal har bedret produksjons- og resultatutsiktene for hele året 2013 sammenlignet med situasjonen ved utgangen av første kvartal. I andre kvartal ble kraftstasjonene Embretsfoss 4 og Rendalen 2 satt i drift.

- Vi er tilfreds med resultatet for første halvår 2013, selv om det er noe lavere enn i fjor på grunn av lavere produksjon. I de siste par månedene av halvåret har vi hatt et svært godt tilsig til magasinene, noe som har forbedret resultatutsiktene for resten av året, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi. Han også er tilfreds med at to av Norges største vannkraftprosjekter i senere tid er ferdig og anleggene satt i drift.

Kraftprisene ble høyere i første halvår 2013 sammenlignet med fjoråret, som var preget av høyt tilsig og en svært høy kraftproduksjon i de skandinaviske vannkraftverkene. I år var vinteren forholdsvis nedbørfattig, og ut i april var både snø- og vannmagasinene lavere enn normalt. Dette endret seg i mai-juni da det kom mye nedbør, slik at magasinene lå på et normalt nivå ved utgangen av halvåret.

Den hydrologiske situasjonen har utviklet seg tilsvarende for E-CO Energi. Ved utgangen av første kvartal så det ut til at årsproduksjonen ville ble godt under normal, men ved utgangen av halvåret har konsernet en høyere magasinfylling enn normalt på dette tidspunkt. Konsernets realiserte salgspris ble ni prosent høyere enn gjennomsnittlig oslopris (NO1) for halvåret. Sammenlignet med i fjor økte salgsprisen med tre prosent. Kraftproduksjonen ble åtte prosent lavere enn i første halvår 2012.

Lavere kraftproduksjon førte til at driftsinntektene gikk ned med fem prosent i forhold til i fjor, fra 1 778 millioner kroner i første halvår 2012 til 1 693 millioner kroner i inneværende år. Resultat før skatt ble 1 072 millioner kroner, som er seks prosent lavere enn i fjor. Skatteprosenten økte fra 49 prosent i fjor til 53 prosent i første halvår i år. Økningen skyldes at resultatbidraget fra finansiell kraftsikring ble lavere i år sammenlignet med i 2012. Resultat etter skatt i første halvår 2013 ble 504 millioner kroner, som er 13 prosent lavere enn i fjor.

Konsernets kraftproduksjon var 5 123 GWh i første halvår i år. I tilsvarende periode i 2012 var kraftproduksjonen 5 575 GWh.

Områdeprisen for Oslo (NO1) ble 30,6 øre per kWh i gjennomsnitt for halvåret mot 24,2 øre per kWh i samme periode i fjor. Konsernets gjennomsnittlige salgspris eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 33 øre per kWh (ca. 32 øre per kWh).

Investeringene er på 218 millioner kroner hittil i år. I første halvår i fjor investerte konsernet for 114 millioner kroner. De to kraftstasjonene Embretsfoss 4 og Rendalen 2 ble satt i drift i andre kvartal. Disse anleggene gir totalt en økt kraftproduksjon på 160 GWh. E-CO Energis eierandel i Embretsfoss er 50 prosent og i Rendalen 40 prosent.

Ved utgangen av første halvår 2013 var konsernets egenkapitalprosent 40,7 prosent (40,3 prosent) mot 36,7 prosent ved årets begynnelse.

E-CO Energi er forholdsvis godt pris- og valutasikret for resten av 2013. E-CO Energis magasinsituasjon er svært god ved utgangen av halvåret. Resultatutsiktene for året har bedret seg i forhold til utgangen av første kvartal, men det er fortsatt usikkerhet knyttet til fremtidig produksjon og salgspris.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

  Første
halvår 2013
Første
halvår 2012
Året 2012

Driftsinntekter

1 693

1 778

3 215

Driftskostnader

(501)

(507)

(1 076)

Driftsresultat

1 192

1 271

2 175

Resultat før skatter

1 072

1 135

1 900

Resultat etter skatter

504

577

910

Egenkapital

6 468

6 381

5 964

Gjeld og egenkapital

15 902

15 820

16 266

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373