Resultat i 2012 for E-CO Energi - høy produksjon og vellykket prissikring

05.03.13

Pressemelding 03/13

2012 startet med rekordhøy magasinfylling. Årstilsiget ble også godt over normalen og dermed økte E-CO Energi produksjonen med hele 1 TWh sammenliknet med fjoråret. Konsernet oppnådde priser på 36 prosent over områdeprisen for Oslo (NO1) som følge av vellykket kraftpris- og valutasikring. God drift og produksjonsplanlegging med høy tilgjengelighet på kraftverkene bidro også til nok et sterkt resultat for E-CO Energi. Konsernets driftsinntekter ble 3.251 millioner kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble 30 øre/kWh, 36 prosent over NO1 prisen. Årsresultatet ble 910 millioner kroner mot 943 millioner kroner i fjor. Styret foreslår et utbytte på 750 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med resultatet for 2012. Selskapet håndterte situasjonen med mye vann og lave priser på en meget god måte. God tilgjengelighet på kraftverkene, nær perfekt produksjonsplanlegging og vellykket pris- og valutasikring sikret et godt resultat for konsernet, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

God ressurstilgang bidro til rekordhøy produksjon både i Norge og Sverige i 2012. Vann-magasinene var mer enn normalt fulle ved inngangen til året, og det var godt med nedbør og tilsig gjennom året. Produksjonen i norske kraftverk ble rekordhøye 146 TWh. Også Sverige hadde rekordhøy kraftproduksjon i 2012. Dermed ble det eksportert mye kraft fra Norge og Sverige, henholdsvis 18 og 19 TWh.

Den gode ressurstilgangen la press på prisene. Gjennomsnittlig områdepris på kraft referert Oslo (NO1) på 22 øre per kWh var 14 øre lavere enn snittprisen i fjor. Konsernets gjennomsnittlige salgspris for 2012 ble 30 øre per kWh mot 37 øre i 2011.

Konsernets årsproduksjon i 2012 var 10.779 GWh, som er 990 GWh høyere enn 2011.

E-CO Energis driftsinntekter ble 3.251 millioner kroner i 2012, 263 millioner kroner lavere enn året før. Økt produksjon og prissikring har i høy grad kompensert for den store nedgangen i spotprisen.

Ordinært resultat før skatt ble 1.900 millioner kroner, 271 millioner kroner under fjoråret. Skatter utgjorde totalt 990 millioner kroner mot 1.228 millioner kroner i 2011. Nedgangen kan spesielt knyttes til lavere grunnrenteskatt som følge av lave spotpriser. Skatteprosenten gikk dermed ned fra 57 prosent i 2011 til 52 prosent i 2012.

Årsresultatet ble 910 millioner kroner i 2012, mot 943 millioner kroner i 2011, en resultatnedgang på 33 millioner kroner.

Investeringer i varige driftsmidler var 272 millioner kroner for konsernet, om lag på nivå med foregående år. Investeringene gir noe økt produksjon, men primært er dette vedlikeholdsinvesteringer.

De viktigste prosjektene er nytt kraftverk i Embretsfoss (E-COs andel 50 prosent) ferdigstilt i 2013 og rehabiliteringen av Rendalen kraftverk (E-CO 40 prosent) med ferdigstillelse første kvartal 2013. Oppgraderingen av det siste aggregatet i Hol 1 ble ferdigstilt i 2012.

Olje- og energidepartementet (OED) ga konsesjon til Mork kraftverk i Lærdal i desember 2012. Byggestart for prosjektet vil kunne være i 2014. Kraftverket vil i så fall produsere omlag 95 GWh, hvorav E-CO Energis andel er i overkant av 60 GWh.

Konsekvensutredninger for prosjektene Hol 1 Stolsvatn og Hemsil 3 er gjennomført i 2012. Prosjektene vil øke kraftproduksjonen med ca. 170 GWh. Konsesjonssøknader sendes i første kvartal 2013

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) avga i 2012 positiv innstilling til OED til Rosten kraftverk i Sel kommune. Vedtak fra OED forventes i 2013. Konsesjonssøknad om bygging av Nedre Otta i Sel og Vågå kommuner samt Tolga i Østerdalen ble sendt i 2012. E-CO Energis andel av beregnet kraftproduksjon i disse kraftverkene er ca. 215 GWh.

- Investeringer og planer vitner om høy virksomhet i selskapet. Vi er godt i gang med å bygge ut økt fornybar kraftproduksjon og er godt posisjonert for ytterligere produksjonsøkning i årene som kommer, sier Rimmereid.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 895 millioner kroner mot 734 millioner kroner året før. Rentebærende gjeld økte med 343 millioner kroner, hvorav opptak av nye langsiktige lån utgjør 550 millioner kroner. Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 37 prosent mot 36 prosent ved årets begynnelse.

For regnskapsåret 2012 foreslår styret i E-CO Energi et utbytte på 750 millioner kroner til eier, Oslo kommune.

 

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.