Bedre utnyttelse av kraftverk på Gol

14.02.13

Pressemelding 02/14

E-CO Energi ønsker å oppgradere kraftverket Hemsil 2 på Gol med et nytt aggregat. Prosjektet Hemsil 3 er nå konsesjonssøkt og vil utnytte fallet mellom Eikredammen og Gol på en bedre måte. Kraftverket vil gi ca. 90 GWh ny, fornybar kraft. Det tilsvarer det årlige elektrisitetsforbruket til ca. 4500 boliger.

- Dette prosjektet viser hvordan man ved nytenkning rundt eksisterende utbygde vassdrag kan få betydelige nye kraftmengder ved å utnytte vannressursene på en bedre måte. Den økte kraftmengden kommer hovedsakelig som en følge av mindre flomtap, sier direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, Per-Arne Torbjørnsdal.

Hemsilvassdraget er allerede påvirket av tidligere vannkraftutbygginger gjennom utbyggingen av kraftverkene Hemsil 1 og Hemsil 2. Det nye kraftverket vil i likhet med Hemsil 2 ha inntak ved Eikredammen i Hemsedal kommune. Det vil bygges ny tunnel i fjell parallelt med eksisterende tunnel til Hemsil 2, og kraftstasjonen vil bli liggende i fjell i tilknytning til kraftstasjonen til Hemsil 2 på Gol. Hemsil 3 vil ha utløp til Hallingdalselva like ved dagens utløp av Hemsil 2.

Prosjektet vil øke kraftproduksjonen i Hemsil 2 med ca. 90 GWh gjennom en enda bedre utnyttelse av vannressursene enn i dag. Den installerte effekten vil øke fra 98 til 181 MW, noe som vil forbedre kraftverkets evne til å produsere kraft når behovet er størst.

Hemsil 2 kraftverk har ikke hatt pålegg om slipp av minstevannføring fra Eikredammen, men det har vært sluppet en frivilling minstevannføring siden 2009. E-CO ønsker nå å øke minstevann-føringen. Det søkes derfor om en minstevannføring på 200 l/s om sommeren og 50 l/s om vinteren.

E-CO har også levert revisjonsdokument for Hemsilreguleringen til NVE. Denne vil behandles samtidig med søknaden for Hemsil 3. E-COs vurdering i revisjonsdokumentet er at fordelene med eventuelle økte vannslipp ikke veier opp for tapet av kraftproduksjon. Den tapte kraftproduksjonen vil være regulerbar vinterkraft med stor verdi for forsyningssikkerheten.

NVE arrangerer nå en høringsrunde for både Hemsil 3 og vilkårsrevisjonen. Høringsfrist er satt til 15. mai 2013. Kommunene har fått utsatt frist til 1. juli.

Det ble arrangert et folkemøte om utbyggingsplanene på Pers hotell på Gol 10. april kl. 19.

Se E-COs presentasjon fra folkemøtet 10. april

Les konsesjonssøknad for Hemsil 3 med konsekvensutredningsrapporter

Les revisjonsdokument for Hemsilreguleringen

 

Kontaktpersoner:

Per-Arne Torbjørnsdal  Direktør for forretningsutvikling  24 11 69 20 / 916 08 196 
Halvor Kr. Halvorsen  Fagsjef  24 11 65 11 / 975 05 051
Bjørn Otto Dønnum  Miljøkoordinator  24 11 69 22 / 950 27 637 

Brosjyre Hemsil 3

 

Brosjyre om prosjektplanene for Hemsil 3 

Kontakt Hemsil 3

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51