Konsesjonssøknad for Hallifossen kraftverk

14.01.13

Pressemelding 01/13

E-CO Energi har sendt konsesjonssøknad til NVE for Hallifossen småkraftverk i Gol kommune. Kraftverket vil gi ca. 12 GWh ny, fornybar kraft og ha en installert effekt på 2,5 MW.

Hallifossen

- Hallifossen kraftverk erstatter det lange alternativet i Hemsil 3 prosjektet, som ble meldt i 2011. Det lange alternativet i Hemsil 3-prosjektet er nå blitt to prosjekter: Hallifossen kraftverk, som det nå er søkt konsesjon for, og Hemsil 3 med utløp på Gol. Konsesjonssøknad for Hemsil 3 vil sendes i løpet av januar 2013, sier direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, Per-Arne Torbjørnsdal.

Hallifossen kraftverk planlegges bygd på østsiden av Hallingdalselva. Kraftstasjonen vil ligge i dagen, mens vannvegen vil være ca. 800 m tunnel i fjell. Inntak, kraftstasjon og adkomstveger vil ligge på E-CO Energis eiendom.

Kraftverket vil ha en installert effekt på 2500 kW og en årsproduksjon på ca.12 GWh. Kraftverket vil ha en slukeevne på 30 m3/s.

I forbindelse med konsekvensutredningen for Hemsil 3 er det foretatt undersøkelser av det berørte området for Hallifossen kraftverk. Tiltaket vil gi liten negativ innvirkning på fisk, naturmiljø og samfunn. Konsekvensene for biologisk mangfold blir samlet sett liten. Omfang og konsekvens er satt til liten negativ. Tiltaket vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder (INON). Det er ikke registrert rødlistearter på strekningen.

Søknaden vil trolig ikke komme til behandling i NVE før 2015-16.

Høyoppløselige bilder kan tilsendes på forespørsel til psm@e-co.no.Kontaktpersoner:

             

Per-Arne Torbjørnsdal

Direktør for forretningsutvikling

24 11 69 20 / 916 08 196

Halvor Kr. Halvorsen

Fagsjef 24 11 65 11 / 975 05 051
Per Storm-Mathisen Informasjonssjef 24 11 65 91 / 982 55 406

Kart med mulig trase for vannveg i tunnel stiplet

Hallifossen inntaksarrangement
 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.


Hallifossen

Hallifossen

Kommune: Gol

Ny kraftproduksjon: 12 GWh

Installert effekt: 2,5 MW

Kontaktperson:
Halvor Kr. Halvorsen

 

For mer informasjon se
NVEs sider for prosjektet