Konsesjon til Mork kraftverk

14.12.12

Pressemelding 08/12

Regjeringen har ved Kongen i Statsråd i dag gitt konsesjon til utbygging av Mork kraftverk i Erdalen i Lærdal kommune. Kraftverket vil gi 95 GWh ny kraft. – Dette var en svært gledelig nyhet nå rett før jul. Dette er et meget godt prosjekt som gir relativt mye ny klimavennlig kraft med små ulemper, sier direktør for forretningsutvikling i E-CO Energi, Per-Arne Torbjørnsdal.

Fire grunneiere i Erdal står sammen med E-CO Energi bak konsesjonssøknaden. Nå når konsesjon er gitt vil selskapet Mork Kraftverk AS bli etablert. Prosjektet går fra den øverste grensen av stølsallmenningen Mork og ned til om lag 600 meter ovenfor utløpet av elva til fjorden. Dette er et elvekraftverk uten reguleringsmagasin. Det vil ha en installert effekt på ca. 38 MW og en årlig middelproduksjon på inntil 95 millioner kilowattimer (95 GWh/år).

- Mork kraftverk vil gi fornybar og utslippsfri energiproduksjon tilsvarende det om lag 4 500 boliger bruker årlig. Elektrisitet som er ren å produsere og ren å bruke. Samtidig vil prosjektet i stor grad ta hensyn til naturmiljøet, sier Torbjørnsdal.

Elva vil ikke bli utbygd ved Kvigno eller i området som er synlig fra vegbrua nederst i Erdal. I det berørte området går elva i juv eller områder med lite innsyn. Rørgaten vil bli bygget i tunnel og kraftstasjonen vil ligge i fjell. Disse vil ikke være synlig i terrenget. I hovedsak vil også veien frem til kraftverksinntaket gå i tunnel. Andre installasjoner vil ligge avskjermet i terrenget. Ingen av sideelvene i Erdal vil tas med i utbyggingen. Flere av disse sideelvene danner et landskapsbilde som er typisk for Erdal, og utbyggingen vil ikke endre dette. For øvrig vil minstevannsføring ivareta både vassdragsnaturen og hensynet til turismen i området.

Mork kraftverk vil føre til verdiskaping til lokalsamfunnet i byggefasen. I driftsfasen vil Lærdal kommune motta skatteinntekter. Utbyggingen vil også bidra til et mer robust kraftnett i Lærdal, fordi nettet fra Erdal og oppover hoveddalføret må forsterkes.

- Planleggingen og forberedelser til byggearbeidene pågår, og selve byggingen regner vi med starter opp når linjeopprustningen i Lærdal er avklart. Fra vi får startet med byggingen av kraftverket tar det i overkant av to år før det kan idriftsettes, sier Torbjørnsdal.

Grunneierne vil eie 1/3 av produksjonsselskapet, mens E-CO vil eie 2/3. E-CO vil stå for prosjektledelse og gjennomføring av utbyggingen, og levere tjenester vedrørende omsetning av kraft og andre kraftproduksjonsrelaterte funksjoner når kraftverket er i drift.

- Vi vil gi honnør til Hans Inge Thyri for at han iherdig og målrettet arbeid har bidratt til at dette prosjektet nå ser ut til å bli en realitet, sier Torbjørnsdal.

Les mer om prosjektet på E-COs nettsted www.e-co.no/mork.

Kontaktpersoner:

                     
Per-Arne Torbjørnsdal Direktør for forretningsutvikling 24 11 69 20/ 916 08 196

Halvor Halvorsen

Fagsjef 24 11 65 11 / 975 05 051
Vidar Haugeplass Prosjektleder Mork kraftverk 576 32 432 / 908 83 024
Per Storm-Mathisen
 
Informasjonssjef 24 11 65 91 / 982 55 406

 

E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.

 


Bilder Mork kraftverk

 Erdalselvi

 Fra befaring med OED april 2012

 Flyfoto stasjon og utløp

 Flyfoto inntaksområdet

 Visulisering nedstrøms dam

 

Større versjoner fås ved å trykke på bildene. Flere foto kan sendes på forespørsel til psm@e-co.no