Resultat for første halvår 2012: Godt halvårsresultat for E-CO Energi

23.08.12

Pressemelding 04/12

Høy produksjon og god effekt av prissikring ga et godt resultat for E-CO Energi i første halvår 2012. Resultat før skatt ble 1 135 millioner kroner som er 27 millioner kroner høyere enn i fjor. Lave spotpriser medførte lavere grunnrenteskatt. Halvårsresultatet etter skatt økte fra 450 millioner kroner i fjor til 577 millioner kroner i år.

- Vi er svært fornøyd med resultatet for første halvår 2012. På tross av betydelig lavere priser enn i 2011 er resultatet bedre enn i fjor grunnet høyere produksjon og vellykket prissikring, sier Tore Olaf Rimmereid, adm. direktør i E-CO Energi.

Første halvår 2012 ble svært forskjellig fra den samme perioden i 2011. Det skandinaviske kraftsystemet hadde i 2011 et betydelig hydrologisk underskudd i forhold til normalen gjennom størstedelen av halvåret. Vannkraftproduksjonen var lav og kraftprisene lå på et høyt nivå. Mye nedbør i siste halvdel av 2011 og en mild avslutning på året, førte til fulle vannmagasiner ved inngangen til 2012. Tilsiget utover i halvåret har også vært forholdsvis høyt. Dette medførte høy kraftproduksjon og vesentlig lavere kraftpriser enn i 2011. Spotprisen referert Oslo ble nesten halvert i forhold til fjoråret.

Pris- og valutasikring dempet i betydelig grad prisfallet for E-CO Energis vedkommende. Konsernets realiserte salgspris ble 28 prosent lavere enn i fjor og 32 prosent høyere enn gjennomsnittlig oslopris (NO1) for halvåret. Samtidig økte E-CO Energi kraftproduksjonen med 40 prosent.

Driftsinntektene i første halvår ble 1 778 millioner kroner, som tilsvarer en økning på fire prosent i forhold til første halvår i fjor. Resultat før skatt ble 1 135 millioner kroner som er to prosent høyere enn i fjor. Skatteprosenten falt imidlertid til 49 prosent mot fjorårets 59 prosent, som medførte 100 millioner kroner lavere skattekostnad enn i fjor. Nedgangen kan knyttes til at grunnrenteskatten beregnes på basis av markedets spotpriser og ikke den reelle salgsprisen. Resultat etter skatt i første halvår 2012 ble 577 millioner kroner, som er 28 prosent høyere enn i fjor.

Konsernets kraftproduksjon var 5 575 GWh i første halvår i år. I tilsvarende periode i 2011 var kraftproduksjonen 3 985 GWh.

Områdeprisen for Oslo (NO1) ble 24,2 øre per kWh i gjennomsnitt for halvåret mot 47,0 øre per kWh i samme periode i fjor. Konsernets gjennomsnittlige salgspris eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 32 øre per kWh (ca. 45 øre per kWh).

Ved utgangen av første halvår 2012 var konsernets egenkapitalprosent 40,3 prosent (37,9 prosent) mot 36,1 prosent ved årets begynnelse.

E-CO Energi er forholdsvis godt pris- og valutasikret for resten av 2012. På bakgrunn av dagens pris- og produksjonsutsikter forventer konsernet imidlertid et lavere resultat for andre halvår 2012 enn tilsvarende periode i fjor.

 

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Første halvår 2012

Første halvår 2011

 Året 2011

Driftsinntekter

1 778

1 716

3 514

Driftskostnader

(507)

(479)

(1 064)

Driftsresultat

1 271

1 237

2 450

Resultat før skatter

1 135

1 108

2 171

Resultat etter skatter

577

450

943

Egenkapital

6 381 

6 111

5 804

Gjeld og egenkapital

15 820

16 136

16 088

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373

 

E-CO Energier et av Norges ledende energikonsern. E-CO eier og forvalter kraftverk over hele Sør-Norge og er landets nest største kraftprodusent. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS, Opplandskraft DA, Vinstra Kraftselskap DA, Embretsfosskraftverkene DA og Norsk Grønnkraft AS.