Resultat for første kvartal 2012: Høy produksjon i E-CO Energi

08.05.12

Pressemelding 02/12

Rekordhøy produksjon og gevinst på prissikring medførte et meget godt resultat for E-CO Energi i første kvartal 2012. Til tross for et stort fall i spotprisen økte resultatet etter skatt med 90 millioner kroner mot fjoråret. Kvartalsresultatet ble på 915 millioner kroner før skatt og 482 millioner kroner etter skatt.

I første kvartal i år var kraftmarkedet sterkt påvirket av de svært fulle vannmagasinene i det nordiske systemet ved årsskiftet, og et godt tilsig under kvartalet. I tillegg ble det en mild vinter med moderat forbruk, og prisen på CO2 kvoter i EU har vært lav. Dette medvirket til at kraftprisene ble vesentlig lavere enn i første kvartal i fjor, da hydrologien var meget anstrengt. E-CO Energi kan i år registrere den kvartalsvis høyeste kraftproduksjonen for konsernet noensinne, og en økning på hele 52 prosent mot første kvartal i fjor. Sammen med en betydelig gevinst på prissikringen, mer enn oppveide produksjonsøkningen fallet i spotprisen, og hevet kvartalsresultatet i forhold til i fjor.

Driftsinntektene i første kvartal 2012 ble 1 263 millioner kroner, som innebærer en økning på 136 millioner kroner eller 12 prosent i forhold til samme periode i 2011.

Driftsresultatet ble 984 millioner kroner, som er 92 millioner kroner høyere enn i første kvartal i fjor, tilsvarende en økning på 10 prosent. Driftskostnadene ble noe høyere enn i fjor, først og fremst på grunn av økning av innmatningskostnader.

Netto finanskostnader ble 69 millioner kroner i første kvartal 2012 mot 52 millioner kroner i første kvartal 2011. Økningen skyldes høyere netto rentebærende gjeld, som er en konsekvens av utbyttet på 2 800 millioner kroner for 2010, som ble utbetalt i andre kvartal 2011. Konsernets effektive rente på lån er imidlertid lavere enn for et år siden, noe som i ikke ubetydelig grad veier opp for effekten av høyere gjeld.

Resultat før skatt ble 915 millioner kroner, som er 75 millioner kroner høyere enn i første kvartal 2011. Økningen er på 9 prosent. Som følge av at oppnådd pris ble høyere enn spot, mens det motsatte var tilfelle for første kvartal i fjor, ble kostnaden knyttet til grunnrenteskatten vesentlig lavere enn i fjor. Skattkostnaden ble redusert fra 53 prosent av resultat før skatt i første kvartal 2011 til 47 prosent i første kvartal i år.

Resultat etter skatt ble 482 millioner kroner i første kvartal. I tilsvarende periode i 2011 var resultat etter skatt 392 millioner kroner. Dette innebærer en resultatforbedring på 23 prosent.

Områdeprisen for Oslo (NO1) ble 28,3 øre per kWh i gjennomsnitt for kvartalet mot 53,1 øre per kWh i samme periode i fjor. Gjennomsnittlig salgspris i kvartalet eksklusiv konsesjonskraft ble ca. 35 øre per kWh (ca. 47 øre per kWh). E-CO Energis gjennomsnittlige salgspris var 24 prosent høyere enn områdeprisen i første kvartal.

Konsernets kraftproduksjon var 3 714 GWh i første kvartal i år. I tilsvarende periode i 2011 var kraftproduksjonen 2 436 GWh.

Ved utgangen av første kvartal 2012 var konsernets egenkapitalprosent 38,3 prosent (32,3 prosent) mot 36,1 prosent ved årets begynnelse.

På bakgrunn av produksjonen i første kvartal og den eksisterende hydrologiske situasjonen forventer E-CO Energi en forholdsvis høy produksjon i 2012. Forventet produksjon er tilfredsstillende prissikret.

Nøkkeltall* - E-CO Energi(mill. kr.):

 

1. kvartal 2012

1. kvartal 2011

2011

Driftsinntekter

1 263

1 127

3 514

Driftskostnader

(279)

(235)

(1 064)

Driftsresultat

984

892

2 450

Resultat før skatter

915

840

2 171

Resultat etter skatter

482

392

943

Egenkapital

6 286

6 053

5 804

Gjeld og egenkapital

16 415

18 767

16 088

*E-CO fører regnskapet etter NGAAP.

 

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373