Konsesjonssøknad for Nedre Otta inne

30.03.12

Eidefoss og Opplandskraft, som E-CO eier ca. 40 prosent av, har sendt konsesjonssøknad for kraftutbyggingsprosjektet Nedre Otta. Prosjektet er utredet med to alternativer, Pillarguri og Åsåren, som vil gi henholdsvis 352 og 304 GWh ny utslippsfri kraft.

En utbygging av Nedre Otta vil gi økt kraftproduksjon tilsvarende forbruket til 1700 husstander.

 

En utbygging i Nedre Otta vil bidra til å bedre kraftbalansen i region Midt-Norge, som er høyest prioritert av myndighetene. I tillegg vil kraftverket bidra til bedre ressursutnyttelse i vassdraget, som allerede er berørt av inngrep gjennom flere utbygginger både ovenfor og nedenfor Nedre Otta.

Det er søkt om to alternative utbyggingsløsninger. Pillarguri er det største alternativet og vil gi 352 GWh i gjennomsnittlig årsproduksjon. Begge alternativene vil bruke inntaksdammen til Eidefoss kraftverk som i dag. Ved alternativ Åsåren er tunnelføring og kraftstasjon på nordsida av Ottaelva og utløp i Ottaelva ved Meiskår. Ved alternativ Pillarguri er tunnelføring og kraftstasjon på sørsiden av Ottaelva og utløp i Lågen ved Einangen.

Søknaden gjelder også bygging av 132 kV kraftlinje mellom Nedre Otta kraftverk og avgreiningspunkt fra omsøkt 132 kV kraftlinje Rosten-Vågåmo (Tolstadåsen eller Vågåruste), 132/66 kV transformator i fjell i Nedre Otta kraftverk og bygging av 66 kV kraftlinje mellom Nedre Otta kraftverk og Tolstadåsen.

Prosjektet er blant de største kraftutbyggingsprosjekter som er under planlegging i Norge i dag. Byggingen av kraftverket er anslått til å koste nær 1,2 milliarder kroner.

Det er Opplandskraft og Eidefoss som står bak planene med en eierandel på 50 prosent hver. E-CO eier ca. 40 prosent av Opplandskraft og har gjennom det ca. 20 prosents eierandel i prosjektet.

Konsesjonssøknad for prosjektet ble sendt NVE i mars 2012. NVE arrangerer høring om utbyggingen med høringsfrist 27. juni 2012. NVE vil innkalle til åpent høringsmøte i løpet av høringsperioden. Tid og sted vil bli legges ut her så snart det er fastsatt.

Det er Eidsiva Vannkraft som på vegne av utbyggerne står for prosjektuviklingen. For spørsmål om utbyggingsplanene og papriversjon av konsesjonssøknaden kan man kontakte Opplandskraft DA v/Gaute Skjelsvik, på e-post: gaute.skjelsvik@eidsivaenergi.no eller tlf 970 12 834.

Hele konsesjonssøknaden med konsekvensutredninger er tilgjengelig på NVEs nettsider.


Nedre Otta

Les mer om kraftverksprosjektet Nedre Otta på nedreotta.no

 

Web-kamera inntak

Web-kamera maskinsal