Årsresultat for 2011: Godt 2011-resultat for E-CO Energi

06.03.12

Pressemelding 01/12

2011 startet med svært lite snø, hydrologisk underskudd og rekordhøye priser. Midt i året snudde alt til rekordnedbør og prisfall. Godt hjulpet av høy tilgjengelighet på våre kraftverk og effektiv prissikring kan E-CO Energi nok en gang melde om et godt resultat. Konsernets driftsinntekter ble på 3 514 millioner kroner. Gjennom¬snittlig salgspris ble på 37 øre/kWh, 2,5 prosent over område¬prisen for Oslo. Årsresultatet ble 943 millioner kroner mot 1 200 millioner kroner i fjor. Styret i E-CO foreslår et utbytte på 800 millioner kroner.

- Vi er godt fornøyd med resultatet for 2011. E-COs ansatte og kraftanlegg besto prøven med svært store variasjoner i den hydrologiske situasjonen. Vellykket prissikring og høy tilgjengelighet på kraftverkene gjorde at resultatet ble godt til tross for betydelig lavere priser enn året før, sier adm. direktør i E-CO Energi, Tore Olaf Rimmereid.

De hydrologiske faktorene dominerte kraftmarkedet i 2011. Januar startet med rekordhøye priser og bunnivå på vannmagasinene, mens desember endte med lave priser, fulle magasiner og mildvær. Prisutviklingen gjennom året var preget av en reell sannsynlighet for kraftmangel på våren. I mai-juni snudde det brått, og resten av året ble karakterisert av store nedbørsmengder, mildt vær og svake økonomiske utsikter i europeisk økonomi. Ved utgangen av året var fyllingsgraden i norske magasiner 80,3 prosent og dermed den høyeste registrerte for årene 1990-2011, mot den laveste registrerte på samme tid i fjor.

Året 2011 var det våteste noen gang registrert i Norge. Det falt 33 TWh mer nedbør enn normalen, tilsvarende 127 prosent av normalen. Det største absolutte avviket, med nesten halvparten av overskuddet, har vært på Østlandet. Sommeren var den nest våteste som er registrert, og november var den eneste måneden som var tørrere enn normalen.

Gjennomsnittlig områdepris på kraft referert Oslo (NO1) på 36 øre per kWh ble 7 øre lavere enn snittprisen i fjor. Konsernets gjennomsnittlige salgspris for 2011 ble 37 øre per kWh mot 45 øre i 2010.

Konsernets årsproduksjon i 2011 ble på 9 789 GWh som er ca. 600 GWh høyere enn 2010.

E-CO Energis driftsinntekter ble på 3 514 millioner kroner i 2011, 562 millioner kroner lavere enn året før. Nedgangen skyldes lavere kraftpris. Økt produksjon kompenserte for noe av prisnedgangen.

Ordinært resultat før skatt ble 2 171 millioner kroner, 640 millioner kroner under fjoråret. Skatter utgjorde totalt 1 228 millioner kroner, og skatteprosenten opprettholdes på samme nivå som for 2010 (57 prosent).

Års¬resultatet ble 943 millioner kroner i 2011, mot 1 200 millioner kroner i 2010. Resultatet er dermed 257 millioner kroner lavere enn i 2010.

Investeringer i varige driftsmidler ble på 296 millioner kroner for konsernet. Investeringene gir noe økt produksjon, men primært er de vedlikeholdsinvesteringer.

De viktigste pågående prosjektene er nytt kraftverk i Embretsfoss (E-COs andel 50 prosent) planlagt ferdigstilt i 2013, rehabiliteringen av Rendalen kraftverk (E-CO 40 prosent) med beregnet ferdigstillelse første kvartal 2013, samt oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1, der siste aggregat ferdigstilles i 2012.

Av mulige nybyggingsprosjekter ligger Mork kraftverk i Lærdal og Rosten kraftverk i Sel kommune nærmest an til å kunne startes opp. NVE ga positiv innstilling til Olje og energidepartementet for Mork kraftverk i Lærdal i 2011. Det antas at Olje- og energidepartementet vil fatte vedtak i saken i 2012, og at byggestart for prosjektet kan være 2013. For Rosten var det sluttbefaring med NVE i juni 2011, og det forventes at NVE oversender sin innstilling til OED i 2012. De to kraftverkene vil gi 275 GWh i ny kraft, hvorav E-COs andel er 150 GWh.

Meldingen for et mulig nytt kraftverk i Hemsilvassdraget (Hemsil 3) ble sendt inn til NVE i september 2011. NVE vil i løpet av første halvår 2012 utarbeide et konsekvensutredningsprogram for utbyggingen, som beregnes å gi 150 GWh ny kraft. Videre ble det i november sendt melding til NVE for utbyggingen av kraftverket Hol 1 Stolsvatn, som er beregnet å gi en økt årsproduksjon på 85 GWh.

Kontantstrøm fra virksomheten ble på 734 millioner kroner mot 2 198 millioner kroner året før. Rentebærende gjeld økte med 666 millioner kroner, hvorav opptak av nye langsiktige lån utgjør 1 310 millioner kroner. Egenkapitalandelen ved årets slutt var på 36 prosent mot 32 prosent ved årets begynnelse.

Konsernets likviditetsbeholdning ble redusert med 1 663 millioner kroner i løpet av året, hvilket kan ses i sammenheng med utbetaling av utbyttet for 2010 på 2 800 millioner kroner (hvorav 2 000 millioner kroner ekstraordinært utbytte). For regnskapsåret 2011 foreslår Styret i E-CO Energi et utbytte på 800 millioner kroner til eier, Oslo kommune.NØKKELTALL

 

 

 

(beløp i millioner kroner)

2011

2010

2009

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

                3 514

                4 076

             3 365

Driftsresultat

                2 450

                3 103

             2 392

Resultat før skatter

                2 171

                2 811

             2 909

Årsresultat

                   943

                1 200

             1 762

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

              16 088

              17 859

           17 720

Ansv. lån Oslo kommune

                3 347

                3 347

             3 347

Egenkapital

                5 804

                5 661

             7 261

Likvider

                   539

                2 202

             2 483

Egenkapitalandel

36 %

32 %

41 %

Netto rentebærende gjeld (eks ansv. lån)

                3 454

                1 071

             1 902

Utbytte

800

2 800

                800

Egenkapitalrentabilitet 1

16 %

19 %

26 %

Totalkapitalrentabilitet 2

15 %

18 %

19 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

                   734

                2 198

             1 264

EBITDA

                2 735

                3 384

             2 664

EBITDA-margin 3

78 %

83 %

79 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

170

159

                155

Kraftproduksjon (GWh) 4

                9 789

                9 183

9 751

 

 

 

 

1    Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital

 

 

2    Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital

 

3     Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter

 

4     Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

 

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373