Aurlandsplaner ett skritt videre

24.01.12

Direktoratet for Naturforvaltning (DN) har gitt E-CO unntak fra samlet plan for nye utbyggingsplaner i Aurlandskraftverkene. Planene vil til sammen gi over 400 MW økt installert effekt og en årlig produksjonsøkning på 25-40 GWh.

E-CO søkte i mai 2010 om unntak fra samlet plan for opprustings- og utvidelsestiltak i de eksisterende kraftverkene i Aurland i Sogn og Fjordane. DN har nå gitt E-CO medhold i at prosjektene kan konsesjonssøkes.

Utbyggingsplanene består av flere tiltak som må ses i sammenheng. Tiltak som vil kreve avklaring mot Samlet plan er Vestredalstjern pumpekraftverk, Låvi kraftverk, utvidelse av kraftverkene Aurland 2 høye fall, Aurland 1 og Vangen da planlagt installasjon er over 10 MW. Planene vil til sammen gi over 400 MW økt effektinstallasjon og en årlig økt produksjon på 25-40 GWh.

Både NVE og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane har levert uttalelser om planene. NVE har ut fra en teknisk-økonomisk vurdering anbefalt at omsøkte utbyggingsplaner kan gis unntak fra Samlet plan. Også Fylkesmannen tilrår at det blir gitt unntak for Samlet plan, men forutsetter at en søknad følges av en grundig konsekvensutredning og at tiltakene vurderes i sammenheng med en framtidig revisjon av konsesjonsvilkårene for gjeldende reguleringer.

Direktoratet for Naturforvaltning skriver i sitt vedtak at det ”slutter seg til de vurderingene som er gjort av NVE og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane. Det legges til grunn at til tross for naturverdiene i området så er konfliktpotensialet i det omsøkte prosjektet av en slik karakter at en ordinær behandling i Samlet plan trolig ville ha ført til en plassering i kategori I.[…] DN gir med dette unntak fra Samlet plan for nye utbyggingsplanar for Aurlandskraftverkene i Aurland kommune som skissert i søknad av 27.5.2010. Det åpnes dermed for at det kan søkes om konsesjon.”

 


Kontakt skredsikring Aurland

Halvor Kr. Halvorsen
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51