Innspill til Hemsil 3

15.11.11

Det har kommet 20 høringssvar til konsekvensutredningsprogrammet for Hemsil 3. Blant annet er det bedt om at NVE utreder konsekvenser for kulturminne, vannforsyning og fisk. E-CO mener det har kommet ny og nyttig informasjon om behov for ytterligere utredningstema i høringssvarene og har kommentert de enkelte punktene.

Buskerud fylkeskommune har blant annet krevd arkeologiske registreringer i de områdene der det er aktuelt med synlige fysiske inngrep i landskapet. Per i dag er det ikke registrert kulturminner som vil komme i konflikt med de foreslåtte tippområdene, men i høyringssvaret minner utviklingsavdelingen i fylkeskommunen om at databasen til Riksantikvaren er mangelfull.

Vannområde Hallingdal skriver at konsekvensutredningen må se på hva en utbygging har å si for elvas evne til å ta opp utslipp fra kommunale avløp og landbruket. Om vannstanden i elva blir redusert slik at elva får redusert evnen til å ta opp forurensning, kan dette føre til store kostnader både for kommunene og enkeltpersoner, skriver Vannområde Hallingdal. Flere av høringssvarene fra privatpersoner tar også opp dette temaet.

Hemsedal Fiskeforening skriver de ikke vil akseptere en ny utbygging dersom økosystemet ved Eikredammen ikke blir tatt vare på. De er kritiske til hvilke konsekvenser reguleringen av Hemsil har for oppvekst og levevilkår for fisk, både nedenfor Eikredammen, i Eikredammen og oppstrøms Eikredammen.

Flere privatpersoner som bor langs tunneltraseen mellom Eikredammen og Hemsil III er urolige for hva en ny vanntunnel vil bety for grunnvannstanden og private brønner.

E-COs kommentarer til innspillene

E-CO mener at det har kommet ny og nyttig informasjon om behov for ytterligere utredningstema på enkelte punkter i meldingsfasen. E-CO konstaterer at de fleste forslag til utvidelser av utredningsprogrammet er rettet mot Alternativ 1 (avløp ved Hallibakken). De viktigste forholdene som etter E-COs syn bør følges opp som presiseringer i utredningsprogrammet er:

  • Hallingdalselva som resipient fra Gol til Hallibakken
  • Vannverket i Herad basert på grunnvann
  • Vannforsyning/grunnvannsbrønner ved Åsgardan og på strekningen Gol-Hallibakken
  • Biologisk mangfold for flommarkskog langs Hallingdalselva

Det er flere innspill som omfatter temaet håndtering av masser med ulike innfallsvinkler. E-CO ser behovet for økt detaljeringsgrad for planene for massehåndtering før KU iverksettes. Det er blant annet viktig å få gode kart over alle tiltak som fører til inngrep i terrenget, midlertidige som permanente. E-CO vil utarbeide en mer detaljert plan for massehåndtering og arealbruk, som legger klare premisser for utredningene av konsekvenser for de ulike fagtema.

Les E-COs kommentarer til høringsinnspillene for Hemsil 3


Hemsil 3 kraftverk

E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på mellom ca. 91 GWh.

Last ned brosjyre om kraftverksplanene

 
Kontakt Hemsil 3

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51