På norsk / In English

E-CO Energi AS
Besøksadresse:
C. J. Hambros plass 2C, Oslo
E-post: energi@e-co.no

Post- og fakturaadresse:
E-CO Energi AS
Postboks 1050 Sentrum
0104 OSLO
Tlf: 24 11 65 00

Kontoradresser

 

E-CO i sosiale medier:

 

Resultat per 3. kvartal 2003: Høye skatter gir svakere resultat

04.11.03

E-CO Energi hadde per 3. kvartal 2003 et resultat etter skatter på 35 millioner. Dette er 136 millioner lavere enn i tilsvarende periode i fjor som inkluderte en salgsgevinst på 93 millioner kroner. For øvrig er en kraftig økning i skattekostnaden årsak til resultatnedgangen.

Oslo
Dato: 04.11.03
Nummer: 13/03
E-CO Bilde av logo i gangen

Kraftmarkedet har i 3. kvartal fortsatt vært sterkt påvirket av de lave magasinene etter den tørre høsten i fjor. Produksjonen i det nordiske området har vært betydelig lavere enn normalt og spotprisen har holdt seg på et høyt nivå. Magasinsituasjonen har bedret seg gjennom sommeren, men vannmagasinene er fortsatt på et lavt nivå. Det forventes høye kraftpriser til vinteren. Terminprisene er likevel lavere enn spotprisen sist vinter.

­­- Markedet preges av usikkerhet og store prissvingninger. Nedbør og temperatur i de nærmeste ukene vil kunne få avgjørende betydning for vinterprisene, sier Hans Erik Horn , administrerende direktør i E-CO Energi AS.

E-CO Energi s driftsinntekter ble 1.323 millioner kroner per 3. kvartal 2003 mot 1.258 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor. Konsernets sikringspolicy medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjoner i markedet. Dette forhold, sammen med et lavere produksjonsvolum, er grunnen til den moderate økningen i driftsinntektene. Driftsresultatet landet på 722 millioner kroner mot 663 millioner kroner per 3. kvartal 2002. Resultat før skatter ble på 338 millioner kroner som innebærer en liten økning i forhold til i fjor.


- Som følge av de høye spotprisene øker grunnrenteskatten kraftig i forhold til fjoråret. Det er en stor skjevhet at vi beskattes på spotpris og ikke på faktisk oppnådd pris. Vi betaler i prinsippet skatt på inntekter som vi aldri har hatt, sier Hans Erik Horn.   

 

Det er avsatt hele 303 millioner kroner i skattekostnad per 3. kvartal i år. Resultat etter skatt ble dermed 35 millioner kroner for årets ni første måneder mot 171 millioner kroner i 2002. Ved sammenligning må det tas hensyn til at fjoråret hadde en bokført gevinst på 93 millioner kroner etter skatt knyttet til salget av aksjene i Tele Danmark InterNordia.

 

E-CO Energis kraftproduksjon var 5.179 GWh i årets ni første måneder. Dette er hele 1.776 GWh lavere enn i samme periode i 2002 og tilsvarer en nedgang på 26 prosent. I 3. kvartal ble produksjonen 30 prosent lavere enn fjoråret. Gjennomsnittlig spotpris per 3. kvartal 2003 var 29,7 øre (ref. Oslo) per kWh mot 14,2 øre i samme periode i fjor.

 

Per 30. september 2003 var konsernets egenkapitalandel på 43,9 prosent mot 41,0 prosent ved årets begynnelse. Til sammenligning hadde konsernet på samme tid i fjor en egenkapitalandel på 41,3 prosent.

 

For hele året forventer E-CO Energi et lavt produksjonsvolum. En vesentlig del av forventet produksjon ut året er prissikret til priser som i større grad enn tidligere i år samsvarer med nåværende markedspriser. Grunnrenteskatten forventes imidlertid å bli en vesentlig belastning på årsresultatet.

Nøkkeltall E-CO Energi (mill. kr.):Per 3 kvartal 2003

Per 3 kvartal 2002

2002

Driftsinntekter

1 323

1 258

1 981

Driftskostnader

(601)

(595)

(807)

Driftsresultat

722

663

1 174

Resultat før skatter

338

332

667

Resultat etter skatter

35

171

356

Egenkapital

7 570

7 350

7 535

Gjeld og egenkapital

17 248

17 810

18 385E-CO Energi er et av Norges ledende energikonsern med datterselskaper og eierandeler i andre energiselskaper.
E-CO Vannkraft eier 28 kraftstasjoner og er Norges nest største kraftprodusent. E-CO Tech er et kompetanseselskap innen energi.
E-CO Norne driver forretningsutvikling innen energi, miljø og tilgrensende teknologi. Konsernet har eierandeler i Oppland Energi AS (61 prosent), Buskerud Kraftproduksjon AS (30 prosent) og Opplandskraft DA (25 prosent).


 

Kontaktperson

Hans Erik Horn

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 901 92 942

 

Last ned fil E-CO-Q3.pdf
(79kb - 10 sek ved 64K ISDN)

Last ned Kvartalsrapport 3 - 2003:  

.