Resultat per 3. kvartal 2011: Høy kraftproduksjon i 3. kvartal for E-CO Energi

01.11.11

Pressemelding 08/11

E-CO Energi oppnådde et godt resultat i 3. kvartal 2011. Kraftprisene falt markert i kvartalet, men prissikring og høy produksjon kompenserte i stor grad for prisfallet. Hittil i år er resultat etter skatter 655 millioner kroner som er 55 millioner kroner lavere enn tilsvarende resultat i 2010. Hydrologiske forhold har dominert prisutviklingen hittil i år. Innledningen var tørr og kald med svært høye priser. Avslutningen var preget av høyt tilsig og lave priser.

Kraftsituasjonen har pendlet fra den ene ytterligheten til den andre i 2011. Fra en kald begynnelse med et stort hydrologisk underskudd i begynnelsen av året til en av de våteste sommerne som er registrert. Kraftprisene avspeiler denne utviklingen med rekordhøye priser i vinter og svært lave kraftpriser mot slutten av 3. kvartal på grunn av høyt uregulerbart tilsig. For E-CO Energi betydde sommernedbøren en rekordhøy produksjon på nærmere 2,8 TWh i 3. kvartal, og en meget god magasinfylling ved utgangen av kvartalet.

Driftsinntektene per 3. kvartal 2011 ble 2 510 millioner kroner som er fem prosent lavere enn i 2010. Oppnådd salgspris har falt betydelig i forhold til i fjor, men produksjonsøkning har oppveid for mye av prisnedgangen. Driftsresultatet ble 1 748 millioner kroner mot 1 917 millioner kroner per 3. kvartal 2010.

Resultat etter skatter per 3. kvartal ble 655 millioner kroner som er 55 millioner kroner lavere enn i tilsvarende periode i 2010.

Konsernets kraftproduksjon var 6 763 GWh per 3. kvartal i år. I tilsvarende periode i 2010 var kraftproduksjonen 6 120 GWh. Produksjonen i 3. kvartal var 2 778 GWh mot 1 638 GWh i 3. kvartal 2010.

Ved utgangen av 3. kvartal 2011 var konsernets egenkapitalprosent 38,6 prosent (47,8 prosent) mot 31,7 prosent ved årets begynnelse. Nedgangen mot 3. kvartal 2010 skyldes ekstraordinært utbytte på to milliarder kroner for 2010.

Det er foreslått økning av eiendomsskatten i Statsbudsjettet for 2012. Hvis endringene blir vedtatt, vil dette øke eiendomsskatten for E-CO Energi med 8 millioner kroner i 2012 og med 25 millioner kroner i 2013.

- Det er skuffende at Regjeringen nå som kraftnæringen står overfor store investeringer i fornybar energi, foreslår å forverre rammevilkårene for vannkraft gjennom økt eiendomsskatt, sier adm. direktør Tore Olaf Rimmereid.

På bakgrunn av resultatet hittil, forventet produksjon og eksisterende sikringsportefølje forventer E-CO Energi et tilfredsstillende årsresultat for 2011.

Nøkkeltall* - E-CO Energi (mill. kr.):

 

Per 3. kvartal 2011

Per 3. kvartal 2010

2010

Driftsinntekter

2 510

2 650

4 076

Driftskostnader

(762)

(733)

(973)

Driftsresultat

1 748

1 917

3 103

Resultat før skatter

1 540

1 690

2 811

Resultat etter skatter

655

710

1 200

Egenkapital

6 316

7 971

5 661

Gjeld og egenkapital

16 382

16 672

17 859

 

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373