Melding sendt for Hemsil 3

01.09.11

E-CO planlegger et nytt aggregat i kraftverket Hemsil 2 i Gol kommune. Det meldte prosjektet kalles Hemsil 3 og har to utbyggingsalternativer. Det nye aggregatet vil ha en installert effekt på enten 90 eller 95 MW og en økt kraftproduksjon på 112 eller 150 GWh avhengig av løsning. Melding for kraftverket er nå sendt NVE og informasjonsmøte vil avholdes på Gol 13. oktober.

 

For begge alternativene er det planlagt inntak ved Eikredammen slik som for de eksisterende aggregatene i Hemsil 2. Det ene alternativet vil ha utløp i Gol, mens det andre vil ha utløp ved Hallifossen lengre ned i Hallingdalselva på grensa mellom Gol og Nes. Ved å plassere aggregatet i Hemsil 3 20 meter under de eksisterende aggregatene i Hemsil 2, oppnår man økt fallhøyde og dermed økt kraftproduksjon.

Det nye anlegget vil utnytte flomvassføringen bedre. Hemsil 3 vil bli brukt som hovedaggregat, mens de eksisterende to aggregatene i Hemsil 2 vil kjøres dersom det er tilstrekkelig vann.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) åpnet i januar 2011 for å flytte prosjektet Hemsil 3 fra kategori 2 til kategori 1 i Samla plan. E-CO har nå sendt melding om tiltaket til NVE og utarbeidet en brosjyre om prosjektet. Disse kan lastes ned lengre ned på siden.

Informasjonsmøte

NVE vil avholde et informasjonsmøte om prosjektet på Pers hotell på Gol torsdag 13. oktober kl. 19.00 der berørte parter kan komme med innspill til konsekvensutredningene. NVE tar hensyn til disse innspillene når det skal settes rammer for konsekvensutredningene, som skal foretas av eksterne fagmiljøer. Høringsfristen er satt til 1. november 2011.

I løpet av 2012 vil det bli utført konsekvensutredninger for ulike fagtema, som for eksempel, fisk, landskap og natur.. Disse fagrapportene vil bli lagt ved søknaden om konsesjon til NVE. Deretter kaller NVE inn til nytt folkemøte der folk kan ta stilling til om de er positive eller negative til prosjektet.

Brosjyren kan hentes på Servicesenteret i Nes og Gol kommuner, samt på Tjenestetorget i Hemsedal kommune.

 

Kart over området:

Kart Hemsil 3


Hemsil 3 kraftverk

E-CO planlegger en ny kraftstasjon Hemsil 3. Kraftverket vil ha en årlig kraftproduksjon på mellom ca. 91 GWh.

Last ned brosjyre om kraftverksplanene

 
Kontakt Hemsil 3

Halvor Kr. Halvorsen
Fagsjef, E-CO Energi
halvor.halvorsen@e-co.no 

Tlf. 24 11 65 11
Mob. 97 50 50 51