Resultat for første halvår 2011: Lav produksjon gir nedgang i resultat i første halvår

25.08.11

Pressemelding 06/11

E-CO Energi fikk et tilfredsstillende halvårsresultat i 2011. Halvårsresultatet ble 450 millioner kroner, som er 160 millioner kroner lavere enn i 2010. De lave magasinene ved årets inngang medførte at konsernets kraftproduksjon ble betydelig lavere enn normalt. Kraftprisene i det nordiske markedet var imidlertid høye på grunn av et stort hydrologisk underskudd gjennom størstedelen av halvåret.

E-CO Energi oppnådde et tilfredsstillende resultat i første halvår 2011, men resultatet etter skatt ble 160 millioner kroner lavere enn i 2010. I hovedsak kan nedgangen tilskrives en betydelig lavere kraftproduksjon enn i tilsvarende periode i fjor. Salgsprisen var på nivå med fjoråret.

Kraftmarkedet i Norge og Norden var ved inngangen av året sterkt preget av et stort hydrologisk underskudd i Norden. Dette medførte gjennomgående høye kraftpriser i halvåret. Ressurssituasjonen bedret seg gjennom halvåret. I juni kom det unormalt mye nedbør, slik at ved utgangen av halvåret var vannmagasinene og den hydrologiske balansen i sin helhet nær det normale. Gjennomgående var kraftprisene høye i halvåret, men falt relativt kraftig mot slutten av perioden.

E-CO Energi hadde en tilsvarende ressurssituasjon som de andre vannkraftprodusentene ved årets inngang, og det har medført at konsernets kraftproduksjon ble vesentlig lavere enn normalt. Salgsprisen ble nær det samme nivå som i fjor. Sett i forhold til tidligere år oppnådde konsernet imidlertid en høy salgspris både i 2011 og 2010. E-CO Energi hadde meget gode tilsig mot slutten av halvåret, og magasinfyllingen var god ved utgangen av juni.

Driftsinntektene i første halvår ble 1 716 millioner kroner som innebærer en nedgang på 15 prosent i forhold til første halvår i fjor. Resultat før skatt ble 1 108 millioner kroner som er 19 prosent ned fra første halvår i fjor. Skattekostnaden i første halvår ble 658 millioner kroner som er 14 prosent lavere enn i fjor. Skatteprosenten økte imidlertid til 59 prosent mot fjorårets 56 prosent. Økningen i skatteprosent relaterer seg til grunnrenteskatten.

E-CO Energi tok opp nye lån på 1 810 millioner kroner i første halvår 2011. Økte lån kan blant annet ses i sammenheng med utbetaling av et ekstraordinært utbytte på 2 milliarder kroner for 2010 som ble utbetalt i perioden, samt store utbetalinger til fjorårets skatter. E-CO Energi etablerte rundt halvårsskiftet en ny langsiktig trekkfasilitet med en ramme på totalt 2 milliarder kroner. Fasiliteten løper i 5 år, med mulighet for forlengelse på ytterligere 2 år. Denne trekkrammen vil inngå i selskapets likviditetsreserve.

Konsernets kraftproduksjon var 3 985 GWh i første halvår i år. I tilsvarende periode i 2010 var kraftproduksjonen 4 482 GWh.

- Vi forventer en relativt høy kraftproduksjon i siste halvår som følge av forbedring av konsernets magasinfylling. Likevel vil sannsynligvis årsproduksjonen for hele 2011 bli vesentlig lavere enn normalt. Prisene i terminmarkedet har falt, men en betydelig del av E-COs forventede produksjon i resten av året er pris- og valutasikret til tilfredsstillende priser ut fra dagens prisbilde. Resultatutsiktene for 2011 har derfor forbedret seg i løpet av siste kvartal, sier Rimmereid.

Nøkkeltall* – E-CO Energi (mill. kr.):

 

Første  halvår 2011

Første  halvår 2010

2010

Driftsinntekter

1 716

2 013

4 076

Driftskostnader

(479)

(476)

(973)

Driftsresultat

1 237

1 537

3 103

Resultat før skatter

1 108

1 372

2 811

Resultat etter skatter

450

610

1 200

Egenkapital

6 111

7 871

5 661

Gjeld og egenkapital

16 136

16 206

17 859

*E-CO Energi fører regnskapet etter NGAAP.

 

 

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373