Forrige: 7. Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5

Ord og uttrykk

Kraftenheter

V Volt = måleenhet for spenning

A Ampere =måleenhet for strøm

W Watt = måleenhet for effekt

kW kilowatt = 1 000 W

kWh kilowattime = 1 000 kWh

MW megawatt = 1 000 kW

MWh megawattime = 1 000 kWh

GW gigawatt = 1 000 MW

GWh gigawattime = 1 000 MWh

TW terawatt = 1 000 GW

TWh terawattime = 1 000 GWh

  

Aggregat

er en produksjonsenhet for elektrisk energi. Enheten omfatter både turbin og generator.

 

Effekt

energi eller utført arbeid per. tidsenhet. Effekt kan bl.a. angis i Watt (W).

 

Flaskehalser

oppstår når overføringsnettet ikke er i stand til å overføre nok elektrisk kraft. En flaskehals oppstår som en konsekvens av for liten tilgjengelig produksjonskapasitet i sammenheng med begrenset importmulighet, eller som konsekvens av produksjonsoverskudd i sammenheng med begrenset eksportmulighet.

 

Flerårsmagasin

magasin der fylling og tapping skjer på flerårsbasis i den hensikt å jevne ut de årlige variasjoner i tilsig og avløp fra tilliggende nedbørfelt.

 

Generator

er en roterende maskin som omdanner mekanisk energi til elektrisk energi.

 

Helårsmagasin

er magasin som har en fylle- og tappesyklus på ett år.

 

Overføringskapasitet

er den effekten som det tillates at en kraftledning overfører.

 

Prisområder

opprettes av Statnett når det er forventet energiknapphet i et geografisk avgrenset område eller for å håndtere flaskehalser i overføringsnettet. Antallet prisområder som Statnett deler Norge inn i varierer, og prisområder fører ofte til prisdifferanse mellom de ulike prisområdene.

 

Pumpekraftverk

er kraftverk som enten kan brukes til kraftproduksjon eller til å pumpe vann opp i inntaksmagasinet for bruk o på et senere tidspunkt. Pumpeperioden er den tiden pumpene i et pumpekraftverk går. I Norge er dette som oftest om vinteren, mens i utlandet kan pumpene også gå om natta.

 

Regulerkraft

benyttes til å regulere kraftsystemet slik at det til enhver tid er balanse mellom forbruk og produksjon. Aktørene i kraftmarkedet anmelder pris for å redusere eller øke produksjonen/forbruket.

 

Sesongmagasin

magasin der fylling og tapping skjer på sesongmessig basis, f.eks. slik at overskuddsvann om sommeren holdes tilbake for bruk til kompensasjon av underskudd om vinteren.

 

Termisk kraftproduksjon

er produksjon av elektrisitet ved bruk av gass- og/eller dampturbiner. Produksjonen kan skje fra fossile brensler som kull, olje og naturgass, men ulike former for biobrensel f. eks avfall, blir også benyttet.

 

Transformator

er et apparat som omgjør elektrisk vekselstrøm av en spenning til vekselstrøm av en annen spenning.

 

Tilgjengelighet

betegnelse for hvor stor del av den totale tid aggregatet i et kraftverk er disponibelt for elektrisitetsproduksjon.

 

Turbin

er en maskin der vannet i et vannkraftverk og dampen eller forbrenningsgasser i et varmekraftverk fores inn på en eller flere skovler festet til en aksel slik at en får en rotasjon som omsetter vannets, dampens eller gassens energi til mekanisk energi.

 
Forrige: 7. Erklæring i henhold til verdipapirhandelloven § 5-5