Årsresultat for 2010: Godt årsresultat for E-CO Energi

09.03.11

Pressemelding 01/11

2010 ble nok et godt år for E-CO Energi. Kulde og tørt vær har bidratt til at kraftprisene har holdt seg høye gjennom hele året og konsernet kan for første gang notere driftsinntekter over fire milliarder kroner. Årsresultatet ble på 1 200 millioner kroner, som er 190 millioner kroner over fjorårsresultatet justert for gevinsten ved salget av eierandelen i EB Kraftproduksjon. Før skatter var den justerte resultatøkningen på 661 millioner kroner. Over 70 prosent av økningen gikk dermed til økt skatt.

– Vi er meget godt fornøyd med resultatet for 2010. I tillegg til at prisene har vært høye, har vi oppnådd bedre salgspriser enn område¬prisen. Vi har også hatt høy tilgjengelighet på kraftverkene og har kunnet produsere når behovet for kraft har vært størst. E-COs dyktige ansatte har med solid innsats og høy kompetanse bidratt til at vi har oppnådd et så godt resultat, sier Tore Olaf Rimmereid, administrerende direktør i E-CO Energi.

2010 startet og sluttet med kalde og tørre vintermåneder over hele Norge, og i de andre nordiske landene. Det første til høyt kraftforbruk. I begge periodene var det også problemer med svensk kjernekraftproduksjon. Økonomien hadde bedret seg etter finans¬krisen, og løftet kraftforbruket ytterligere. Disse faktorene, sammen med en årsnedbør langt under normalen i det norsk-svenske kraftområdet, resulterte i rekordhøye kraftpriser. Ved utgangen av året var fyllingsgraden i norske magasin den laveste for perioden 1990-2010

Den samlede norske vannkraftproduksjonen var på 116,3 TWh i 2010, en nedgang på nesten 9 TWh fra året før. Med et rekordforbruk på 128,4 TWh, førte det til at Norge måtte importere kraft. Det var en netto import i 2010 på 7,6 TWh. Kun tre år tidligere har det vært høyere import.

Gjennomsnittlig områdepris på kraft referert Oslo (NO1) var på rekordhøye 43 øre per kWh, hele 14 øre høyere enn snittprisen i 2009 og fire øre over tidligere rekord fra 2006. Konsernets gjennomsnittlige salgspris for 2010 ble 45 øre per kWh mot 35 øre foregående år.

Konsernets årsproduksjon i 2010 ble på 9 183 GWh som er 568 GWh lavere enn i 2009.

Resultat før skatter ble på 2 811 millioner kroner mot 2 909 millioner kroner i 2009. Etter skatter ble resultatet 1 200 millioner kroner mot 1 762 millioner kroner i fjor. Hvis fjorårstallene justeres for gevinsten fra salget av eierandelen i EB Kraftprodusjon økte imidlertid 2010-resulatet med henholdsvis 661 og 190 millioner kroner før og etter skatter.

- Det innebærer at over 70 prosent av den justerte økningen i resultat før skatter gikk til Staten i form av overskuddsskatt og grunnrenteskatt, sier Rimmereid.

E-CO Energis driftsinntekter ble på 4 076 millioner kroner i 2010, 711 millioner kroner høyere enn i 2009. Økningen skyldes at konsernets salgspris var over ti øre per kWh høyere i 2010 enn året før. Nedgang i produsert volum trakk i motsatt retning, men priseffekten var vesentlig større.

Konsernet investerte 568 millioner kroner i egeninvesteringer og virksomhetskjøp i 2010. Den største investeringen er kjøpet av 50 prosent av Embretsfosskraftverkene og den etterfølgende deltakelsen i utbyggingen av det nye kraftverket Embretsfoss 4. Kjøpet tilførte konsernet en økt produksjon på vel 100 GWh, som øker til 165 GWh når det nye kraftverket er ferdig i 2013. Andre store investeringer i 2010 er ny kraftstasjon Rendalen 2 i regi av Opplandskraft (ferdig 2012) og den pågående rehabilitering av aggregatene i Hol 1 kraftverk (ferdig 2012). Konsernet er involvert i flere kraftutbyggingsprosjekter som er i ulike stadier i prosessen fram til konsesjonsvedtak og eventuell beslutning om utbygging.

Kontantstrøm fra virksomheten ble 2 198 millioner kroner mot 1 264 millioner kroner året før. Brutto rentebærende gjeld ble redusert med 1 092 millioner kroner i løpet av 2010.

E-CO Energis eier Oslo kommune signaliserte i kommunens budsjett for 2011 at de ønsket et ekstraordinært utbytte på 2 000 millioner kroner for 2010. I samsvar med dette foreslår styret et utbytte på 2 800 millioner kroner, hvorav 800 millioner kroner kan relateres til årets ordinære resultat.

Som følge av at det ekstraordinære utbyttet, falt egenkapitalandelen fra 41 prosent ved årets begynnelse til 32 prosent ved årets slutt.

E-CO Energi har i 2010 utarbeidet en ny strategi for konsernet, gjeldende for perioden 2011 - 2015.

- Vi skal ha et sterkt fokus på verdiskaping for å sikre eieren et fortsatt høyt, stabilt utbytte. Det skal oppnås gjennom fortsatt videreutvikling av eksisterende vannkraftverk og fallrettigheter. I tillegg skal vi også vurdere muligheter for investeringer i vannkraft utenfor Norge, vindkraft i Norden og kraftutveksling med utlandet, sier Rimmereid.

NØKKELTALL

 

 

 

 

2010

2009

2008

Resultat

 

 

 

Driftsinntekter

                4 076

                3 365

             3 748

Driftsresultat

                3 103

                2 392

            2 789

Resultat før skatter

                2 811

                2 909

             2 304

Årsresultat

                1 200

                1 762

             1 115

Kapitalforhold

 

 

 

Totalkapital

              17 859

              17 720

           17 204

Ansv. lån Oslo kommune

                3 347

                3 347

            3 347

Egenkapital

                5 661

                7 261

             6 300

Likvider

                2 202

                2 483

202

Egenkapitalandel

32 %

41 %

37%

Netto rentebærende gjeld
(eks ansv. lån)

                1 071

                1 902

             3 734

Utbytte

2 800

800

900

Egenkapitalrentabilitet 1

19 %

26 %

18 %

Totalkapitalrentabilitet 2

18 %

19 %

17 %

Kontantstrøm

 

 

 

Kontantstrøm fra virksomheten

                2 198

                1 264

             1 959

EBITDA

                3 384

                2 664

             3 060

EBITDA-margin 3

83 %

79 %

82 %

Annet

 

 

 

Antall ansatte

159

155

                148

Kraftproduksjon (GWh) 4

9 183

              9 751

           11 281

 

 

 

 

1    Årsresultat / gjennomsnittlig egenkapital

2    Ordinært resultat før skatter + finanskostnader / gjennomsnittlig totalkapital

3     Driftsresultat + avskrivninger / driftsinntekter

4     Produksjon eks. andel produksjon tilknyttede selskaper

Kontaktpersoner:

Tore Olaf Rimmereid

Administrerende direktør,
E-CO Energi

24 11 69 10 / 909 92 515

Stine Rolstad Brenna

Direktør for økonomi, finans og risikokontroll, E-CO Energi

24 11 69 15 / 928 03 456

Torill Berdal

Direktør for HR og kommunikasjon

24 11 65 90 / 952 24 373