Forrige: Virksomhetsstyring og ledelse
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø

Risikostyring og internkontroll

Virksomheten i E-CO medfører risiko knyttet til markedsoperasjoner, finansforvaltning, driftsaktiviteter og rammebetingelser. Risikostyringen følges opp gjennom prosedyrer for risikoovervåking. Risikostyringen baseres på en kombinasjon av elementer hvor fullmaktsstrukturer, markedsovervåking, prosedyrer og beredskapsplaner er sentrale. E-COs totale risiko overvåkes på konsernnivå og inngår i rapporteringen til ledelsen og styret.

 

Det er etablert en sentral investeringskomité i E-CO for at administrasjonen på en bedre måte skal kunne følge opp og vurdere risiko og lønnsomhet i enkeltinvesteringer som foreslås gjennomført.

 

E-COs virksomhetsstyring er hierarkisk med vedtekter, visjon og verdier samt vedtatte retningslinjer som de øverste nivåene. Basert på dette og felles styringsprinsipper for E-CO-selskapene, har direktørene ansvar for å etablere prosesser som sikrer god internkontroll for eget ansvarsområde. Internkontroll er en sentral del av risikostyringen, og det arbeides løpende med å forbedre og styrke internkontrollen i E-COs virksomhetsstyring og konsernets finansielle rapportering.

 

Til styret og konsernets ledelse rapporteres det løpende på økonomisk utvikling etter fastsatte rapporteringsplaner. Som del av rapporteringen inngår avrapportering på utviklingen i kritiske suksessfaktorer og vesentlige risikoforhold innen konsernets virksomhet.

 

Styrets tilsynsansvar ivaretas gjennom månedlig rapportering av konsernets økonomiske status, prognose for inneværende og påfølgende kalenderår samt sentrale verdidrivere. Som ledd i den interne kontrollen ble det i 2010 etablert internrevisjon. Internrevisor rapporterer til styret.

 

Mål og strategier for styring av risiki

Det er lagt klare rammer for konsernets risikostyring. Innenfor disse rammene prissikres fremtidig produksjon i de tidsperioder hvor man vurderer at man oppnår best mulig pris. Valg av sikringsstrategi resulterer imidlertid i en skatterisiko ettersom grunnrenteskatten blir beregnet ut i fra spotpris og ikke faktisk salgspris. Konsernet gjennomfører en sikringsstrategi som hensyntar skatteriskoen, slik at det ikke prissikres mer av forventet fremtidig produksjon enn at økt spotpris gir en nøytral eller positiv forventet kontantstrøm etter skatt.

 

Konsernet har en liten tradingaktivitet i finansielle kraftderivater, og denne aktiviteten er skilt ut i en egen portefølje med separate fullmakter. Tradingen blir løpende kontrollert og rapportert etter vedtatte risikorammer. Også i 2010 har tradingaktiviteten vært begrenset som følge av et ønske om forsiktig oppbygging av aktiviteten.

 

Konsernet er også eksponert for endringer i rentenivå på konsernets gjeld. Renterisikoen søkes redusert ved en balansert styring av fast og flytende rente. Ved utgangen av 2010 var rentedurasjonen på 3,1 år som er innenfor de fastsatte rammer. Konsernet har ingen valutarisiko på sin utenlandsgjeld, da alle lån er valutasikret til norske kroner.

 

Konsernet har som retningslinje å ikke ta valutarisiko på prissikring av kraft, slik at inngåtte finansielle kraftkontrakter, som alle prises i euro, er valutasikret med valutaterminer eller valutaopsjoner.

 

Gjennom sikringshandel i rente- og valutaderivater pådrar konsernet seg motpartsrisiko. Denne kredittrisikoen begrenses gjennom diversifisering og ved å definere en nedre grense for godkjente motparters kredittverdighet (representert ved offisiell ”kredittrating”). Det settes også øvre grenser for total kreditteksponering gjennom plasseringer og derivatposisjoner mot den enkelte motpart. E-CO Energi har inngått avtaler som tillater å motregne gevinst mot tap (IS DA avtaler), med alle motparter i finansielle derivater. All handel i kraftderivater har oppgjør gjennom NAS DAQ OMX Commodities (tidligere Nord Pool). Konsernets motparter for fysisk kraftsalg er i hovedsak Nord Pool Spot og større, solide aktører i kraftbransjen i Norge.

 
Forrige: Virksomhetsstyring og ledelse
Neste: Organisasjon og arbeidsmiljø