Forrige: Risikostyring og internkontroll
Neste: Ytre miljø

Organisasjon og arbeidsmiljø

Det var 159 ansatte per 31. desember 2010 hvorav seks lærlinger. I løpet av 2010 fikk selskapet fire nye medarbeidere i faste stillinger. Seks personer har sluttet eller gått av med pensjon.

Helse, miljø og sikkerhet

Målet for HMS-arbeidet er å beskytte menneskers liv og helse, arbeidsmiljø, det ytre miljø samt sikre anlegg, produksjon, kunnskap og informasjon slik at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap.

 

Ansvaret for HMS ligger hos den enkelte leder. Det legges vekt på forebyggende arbeid bl.a. gjennom internkontrollsystem, opplæring på alle plan og kontinuerlig fokus på HMS-arbeidet. Arbeidet med forebyggende HMS, rapportering av uønskede hendelser og etablering av nytt risikovurderingssystem har hatt spesiell oppmerksomhet gjennom året.

 

Bedrifthelsetjenesten har foretatt arbeidshelseundersøkelser i deler av organisasjonen i 2010 som er fulgt opp. Tiltak og aktiviteter som videreutvikler det positive arbeidsmiljøet med høy trivsel og lavt sykefravær prioriteres. E-CO har gjennom avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA -avtale) sterk fokus på oppfølging av sykmeldte. Det er ikke avdekket fravær med direkte yrkesrelaterte årsaker. Det forebyggende helsearbeidet inkluderer helsekontroller med undersøkelser om arbeidsmiljøet på de ulike kontorene, tilbud om fysikalsk behandling og en rekke ulike trimtilbud.

 

I 2010 ble sykefraværet 2,4 prosent, ned fra 3,4 prosent året før. Sykefraværet har vært vedvarende lavt, under 3 prosent gjennom hele året. I løpet av 2010 ble det i produksjonsdelen registrert 9 skader hvorav 1 skade med fravær på 5 dager. Det gir en skadefrekvens (H-verdi) på 36,2 og et skadefravær (F-verdi) på 20,1. Skadefrekvensen angir antall skadetilfeller per million arbeidstimer og skadefraværstallet viser antall sykedager på grunn av skader per million arbeidstimer. I forhold til 2009 er faktoren for registrerte fravær økt, mens faktoren for skadefravær er betraktelig redusert. Utstyr og maskiner som forårsaket denne ene skaden, er forbedret for å hindre tilsvarende i fremtiden. Det var ingen alvorlige personskader i konsernet i løpet av 2010.

Likestilling

Styret i E-CO Energi består av syv medlemmer, hvorav to er kvinner. Av de aksjonærvalgte styremedlemmene er kvinneandelen 40 prosent.

 

Det er 20 kvinnelige ansatte i faste stillinger i konsernet. Dette gir en kvinneandel på 13 prosent. To av syv medlemmer i konsernledelsen er kvinner – fra 7. desember to av seks. Totalt har selskapet tre kvinnelige ledere. I deltidsstillinger er flertallet kvinner. Det har ikke vært aktuelle kandidater med minoritetsbakgrunn på utlyste stillinger.

 

E-CO jobber langsiktig med å øke kvinneandelen med særlig innsats på ungdoms – og videregåendenivå. Kvinnelige studenter søkes aktivt etter til sommerjobber, prosjektoppgaver, praksisplass etc. Det er en økende interesse for energibransjen blant kvinner både på videregående og høyskolenivå.

 

Selskapet er opptatt av rutinene knyttet til ansettelser, forfremmelser, lønn- og kompensasjonsvilkår samt kompetansetiltak for å sikre at man ikke diskriminerer på grunnlag av kjønn, alder, etnisitet eller religion.

 

Kompetanse, arbeidsmiljø og kultur

Kompetanseutvikling og kompetansedeling er høyt prioritert, og tiltak som senior-junior opplegg har blitt styrket i 2010. Nyrekruttering, opplæring, videre- og etterutdanning og ledersamlinger er aktiviteter i kompetansearbeidet. Medarbeidersamling, introduksjon for nyansatte, studieturer, leverandøroppfølging, deltakelse i bransjenettverk og samarbeid om traineer er aktiviteter som inngår i tiltakene.

 

En omfattende arbeidsmiljøundersøkelse blir gjennomført annethvert år og ble sist gjennomført i 2009. Det ble imidlertid gjennomført arbeidshelseundersøkelser i Oslo og Aurland hvor arbeidsmiljø inngår. Resultatene og tilbakemeldingene fra disse er overveiende positive og bekrefter et godt arbeidsmiljø, tillit til lederne og gode samarbeidsforhold. Det lave sykefraværet indikerer også dette.

 
Forrige: Risikostyring og internkontroll
Neste: Ytre miljø