Forrige: E-COs virksomhet
Neste: Risikostyring og internkontroll

Virksomhetsstyring og ledelse

I E-CO skal god eierstyring og selskapsledelse bidra til at konsernet i tråd med sin strategi skaper verdier for eier og samfunn.

 

E-CO Energi jobber systematisk i forhold til en overordnet visjon om å være en ledende vannkraftprodusent - kompetent og skapende. Det er etablert et omfattende styringssystem i form av strategier, retningslinjer og detaljerte rutinebeskrivelser for å sikre ønsket kvalitet i alle ledd av organisasjonen.

 

Eierstyring

E-CO er 100 prosent eid av Oslo kommune og styres etter bestemmelser i aksjelov og selskapets vedtekter. E-CO er underlagt verdipapirlovgivning, men kun i begrenset grad børsregler knyttet til selskapets låneforpliktelser. I tillegg er selskapets styringssystem og etiske retningslinjer førende for virksomheten i selskapet.

 

I tråd med Oslo kommunes eierstrategi har E-CO Energi følgende hovedmål for virksomheten:

  • maksimere verdiskapningen og gi eier høy og stabil avkastning
  • være en attraktiv arbeidsgiver, med et inkluderende arbeidsmiljø
  • utøve god forretningsskikk i all sin aktivitet

Konsernet har som nevnt etablert etiske retningslinjer, inklusive retningslinjer knyttet til varsling.

 

Selskapet gjennomfører eiermøter. Dette er uformelle møter der selskapets styre møter kommunens eierrepresentanter ved næringsbyråden og kommunaldirektør for å drøfte saker av stor og/eller prinsipiell betydning.

 

Generalforsamlingen er det øverste organet for aksjonærens utøvelse av myndighet i E-CO. Generalforsamlingen behandler og avgjør saker i henhold til lov, herunder godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, utdeling av utbytte, valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse.

 

Styrets arbeid

Styret har syv medlemmer hvorav to er valgt av de ansatte. På generalforsamlingen i 2010 ble samtlige styremedlemmer som var på valg gjenvalgt for en periode på to år.

 

Styret har avholdt syv ordinære og ett ekstraordinært styremøte. Strategisk plan for perioden 2011 – 2015 har vært behandlet på fem styremøter og det ble gjennomført èn studiereise og to seminarer i tilknytning til styrets strategiarbeid. Ett av seminarene ble holdt sammen med eier.

 

E-CO Energis styre nedsatte i begynnelsen av 2010 et revisjonsutvalg, bestående av tre av styrets medlemmer. Utvalget ledes av Mai-Lill Ibsen. Revisjonsutvalget forbereder styrets behandling av oppgaver knyttet til finansiell rapportering og revisjon. Revisjonsutvalget har hatt 5 møter i 2010.

 

Organisering og ledelse

E-CO er organisert som et konsern med E-CO Energi as som morselskap.

 

E-COs konsernledelse ble redusert fra syv til seks personer etter en organisasjonsendring i desember. Odd Øygarden gikk ved fylte 60 år over i stilling som spesialrådgiver/ direktør og ut av konsernledelsen. Per-Arne Torbjørnsdal gikk fra stillingen som direktør for informasjon og samfunnskontakt til stillingen som direktør for forretningsutvikling 7. desember. Torill Berdal overtok fra samme tidspunkt ansvaret for informasjon i tillegg til HR.

 
Forrige: E-COs virksomhet
Neste: Risikostyring og internkontroll