Neste: Investeringer, finansiering og kapitalforhold

Innledning


Erik Nygaard (styreleder), Johan Kleivi, Mai-Lill Ibsen, Helge Skudal, Trond Vernegg, Kåre Jan Sørheim, Gro Balas (nestleder) og Tore Olaf Rimmereid (adm. direktør). Trykk for større versjon. 

 

2010 ble nok et godt år for E-CO Energi. Kulde og tørt vær har bidratt til at kraftprisene har holdt seg høye gjennom hele året og konsernet kan for første gang notere driftsinntekter over 4 mrd kroner. Gjennomsnittlig salgspris ble på drøye 45 øre/kWh, 4 prosent over områdeprisen for Oslo. Justert for salgsgevinst i 2009 har E-CO konsernet sitt beste årsresultat noensinne. Styret foreslår et ordinært utbytte på 800 millioner kroner, og i tråd med uttrykt ønske fra eier foreslås et ekstraordinært utbytte på 2.000 millioner kroner. 

 

VIKTIGE HENDELSER

  • strategiplan åpner for økte investeringer
  • Byggestart Embretsfoss – gir nye 50 GWh i 2013 (E-COs andel)
  • Rekordlavt sykefravær – godt miljø i E-CO

 

ØKONOMISKE RESULTATER

E-CO Energis driftsinntekter ble på hele 4.076 millioner kroner i 2010, 711 millioner kroner høyere enn året før. Den kraftige økningen i driftsinntekter skyldes hovedsakelig de høye kraftprisene til tross for noe lavere produksjonsvolum. Gjennomsnittlig salgspris har vært 10,4 øre/kWh over fjorårets salgspris. Nedgangen i produksjonsvolumet i forhold til 2009 er på 568 GWh.

 

Gjennomsnittlig salgspris for 2010 ble 45,2 øre/kWh mot 34,8 øre foregående år. Det er 4 prosent over timeveid spotpris for Oslo (NO 1). Konsernets prissikringsstrategi for kraft medfører en avdempning av inntektspåvirkningen fra de største prisvariasjonene i markedet.

 

Driftskostnader ble 973 millioner kroner, helt på linje med 2009 hensyntatt en inntektsføring av reduserte fremtidige pensjonsforpliktelser som følge av den nye regelen om at alderspensjoner under utbetaling i offentlig tjenestepensjon skal reguleres med lønnsveksten minus 0,75 prosent. Effekten for E-CO Energi er på om lag 50 millioner kroner. Økningen i øvrige kostnader skyldes i hovedsak vår 50 prosents andel i Embretsfosskraftverkene DA som konsolideres linje for linje, i tillegg til økte vedlikeholdskostnader relatert til kraftverkene. De øvrige driftskostnadene viser mindre endringer. Driftsresultatet for 2010 ble dermed på 3.103 millioner kroner, 711 millioner kroner høyere enn i 2009.

 

Konsernets finanskostnader har en nedgang på 50 millioner kroner som følge av redusert gjeld og lavere rentenivå på ansvarlig lån.

 

Ordinært resultat før skatt ble 2.811 millioner kroner. Korrigert for salgsgevinst fra EB Kraftproduksjon i 2009, er resultatet 661 millioner kroner høyere en fjoråret. Skatter utgjorde totalt 1.611 millioner kroner. Skatteprosenten var 4 prosentpoeng høyere enn i fjor, justert for fjorårets salgsgevinst.

 

Årsresultatet ble 1.200 millioner kroner i 2010, mot 1.762 millioner kroner i 2009. Resultatet er 190 millioner kroner høyere enn i 2009 justert for gevinsten ved salg av EB Kraftproduksjon i 2009 og 85 millioner kroner høyere enn i 2008. 

 
Neste: Investeringer, finansiering og kapitalforhold