Forrige: Rammevilkår

Fremtidsutsikter

Det søkes å skape økte verdier gjennom optimalisering av drift og styring av kraftverkene samt best mulig utnyttelse av de disponible vannressursene. Konsernet følger en strategi med fokus på organisk vekst – kombinert med en ambisjon om å være nav i en restrukturering av kraftbransjen i Norge. E-CO Energi prefererer eierskap til fysisk kraftproduksjon fremfor finansielle eierposisjoner. I tråd med denne strategien, gjennomførte konsernet i januar 2010 en investering i Embretsfosskraftverkene DA der konsernet eier 50 prosent og Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon AS eier de øvrige 50 prosent. Selskapet skal bygge ut eksisterende Embretsfoss kraftstasjon og får med dette en økt produksjon på 120 GWh. Investeringen er på totalt 730 millioner kroner. E-CO Energis andel av total produksjon etter utvidelsen vil være på 165 GWh.

 

Strategisk plan for E-CO Energi omfatter verdiskaping fra egen fysisk kraftproduksjon samt investering i ytterligere vannkraftproduksjon i den grad lønnsomme investeringsalternativer foreligger. Konsernet arbeider med flere mulige alternativer. Konsernet besitter betydelig kompetanse innen effektiv planlegging, styring og drift av vannkraftproduksjon. E-CO Energis finansielle kapasitet er meget tilfredsstillende.

 

Til tross for den store kraftutvekslingskapasiteten det norsk-svenske kraftområdet har med andre land, forventes det fortsatt at variasjoner i vanntilsiget i årene framover vil kunne gi store variasjoner i kraftprisen. Kostnadene i termisk kraftproduksjon vil fortsatt påvirke kraftprisen i Norge. Påvirkningen vil variere med den gjeldende hydrologiske situasjonen i det norsk-svenske kraftområdet. Prisen på kull, olje, gass og CO2-utslipp vil også være viktig. Et usikkerhetsmoment for framtiden vil være hvor stor andel av framtidig kraftproduksjon, i Norden og på kontinentet, som vil komme fra fornybar energi og kjernekraft. Jo større denne andelen vil bli, jo mindre vil prisen bli påvirket av termiske kostnader.

 

I etterkant av fjorårets svært kalde vintermåneder, lavt tilsig, høye kraftforbruk og kjernekraftproblemer er kraftmagasinene i både Norge og Sverige kommet ned på et historisk lavt nivå. Mye av den normale reservekapasiteten er dermed tatt i bruk, og risikoen for kraftmangel ved fortsatt kald og tørr værtype med sen vårsmelt er langt høyere enn normalt. Statnett beregner situasjonen p.t (uke 7) til å være i deres fagterminologi ”stram”. Ved økende sannsynlighet for kraftmangel anvendes begrepene: Anstrengt, svært anstrengt og rasjonering. Det er p.t fortsatt lite snø i høyfjellet, og terminprisen ut året 2011 ligger p.t (uke 7) i området 44.0 øre/kWh. Gjennomsnittsprisen på Nord Pool Spot referert Oslo ble til sammenligning 43.5 øre/kWh i 2010.

 

E-CO har også lavere magasinfylling og lavere snømagasin enn det normale, slik at det er stor sannsynlighet for et betydelig lavere produksjonsvolum i 2011 enn det normale. Til dette bildet hører markedets forventninger om relativt høye priser, men samlet sett forventes dermed et lavere økonomisk resultat enn rekordresultatene de siste årene.

 

Styret er godt fornøyd med virksomheten og resultatet og retter en takk til alle ansatte for innsatsen i 2010. 

 

Oslo, 7. mars 2011

Styret i E-CO Energi as

 
Forrige: Rammevilkår