Forrige: Innledning
Neste: Resultatdisponering

Investeringer, finansiering og kapitalforhold

Investeringer i varige driftsmidler og virksomhetskjøp for konsernet ble på 568 millioner kroner.

 

Herav utgjør kjøpet av 50 prosent eierandel i Embretsfosskraftverkene 237 millioner kroner. Embretsfosskraftverkene DA ble etablert i 2010 der E-CO Energi og EB Kraftproduksjon AS hver eier 50 prosent. Virksomheten omfatter to eksisterende kraftverk og rettigheten til å delta i utbyggingen av et nytt kraftverk, Embretsfoss 4. Det nye kraftverket, som vil øke den samlede produksjonen til ca. 330 GWh, forventes ferdigstilt i 2013. Utbyggingen har en total kostnadsramme på 720 millioner kroner. E-COs andel er 50 prosent av dette.

 

Opplandskraft DA, der E-CO direkte og indirekte eier ca. 40 prosent, startet i 2009 bygging av et nytt kraftverk, Rendalen 2, tilknyttet eksisterende vannvei i Rendalen kraftverk. Det nåværende kraftverket er 40 år gammelt og har kun ett aggregat. Det har vist seg mer lønnsomt å bygge et nytt kraftverk, som også vil gi noe høyere produksjon, enn å gjennomføre en omfattende revisjon til høye kostnader og med et betydelig produksjonstap i revisjonsperioden. Utbyggingen er kostnadsberegnet til vel 450 millioner kroner og vil forventes å gi 70 GWh (28 GWh for E-CO ) i merproduksjon. Beregnet ferdigstillelse er i 2012.

 

Arbeidene med oppgradering av i alt fire aggregater i kraftstasjonen Hol 1 pågår og fortsetter som planlagt. Ved oppstart av det første aggregatet fikk man et høyere støynivå enn forventet fra turbinen og tiltak for å utbedre det har pågått gjennom året. Støynivået er nå på et akseptabelt nivå, men nye tiltak vil vurderes gjennomført i 2011 for å oppnå en ytterligere forbedring. Utskifting av det andre aggregatet forløp som planlagt. Arbeidet med utskifting av det tredje aggregatet starter i april 2011. Totalt er Hol 1 rehabiliteringen på omlag 260 millioner kroner og planlagt ferdigstillelse er 2012.

 

Etter havari av transformator i Aurland 3 våren 2009, ble det besluttet å skifte turbin 1 i reparasjonsperioden. Dette arbeidet ble fullført i 2010 innenfor budsjett.

 

Kontantstrøm fra virksomheten utgjorde 2.198 millioner kroner, opp fra 1.264 millioner kroner i 2009. Konsernet har nedbetalt langsiktig gjeld med 592 millioner kroner, mens det ikke er tatt opp ny langsiktig gjeld. Kortsiktig rentebærende gjeld er redusert med 500 millioner kroner. Totalt har den rentebærende gjelden blitt redusert med 1.092 millioner kroner.

 

Konsernets likviditetsbeholdning var ved årets begynnelse 2.483 millioner kroner og 2.202 millioner kroner ved årets slutt.

 

E-CO Energi har et ansvarlig lån fra Oslo kommune på i alt 3.347 millioner kroner. Dette forfaller til betaling 31. desember 2022. Løpetiden for lånet har i 2010 blitt forlenget med 5 år.

 

For å ta høyde for kortsiktige refinansieringsbehov har konsernet definert en likviditetsreserve på minimum 500 millioner kroner. Midlene plasseres kortsiktig i henhold til en konservativ investeringsstrategi. Konsernet har en betydelig kontantstrøm fra virksomheten, men relatert til ekstraordinært utbytte til Oslo kommune, vil det i 2011 bli gjennomført nye låneopptak. Inngåelse av eventuelt nye trekkfasiliteter fra banker vurderes fortløpende basert på en samlet vurdering av markedsbetingelser og totalt tilgjengelige likviditetsreserver. 1.143 millioner kroner av konsernets totale rentebærende gjeld på 3.367 millioner kroner forfaller i 2011. Konsernets låneportefølje har en balansert sammensetning av lån med forfallstruktur mellom 0,8 og 9 år, en gjennomsnittlig løpetid på 3,5 år og en gjennomsnittlig rentebinding inklusive rentederivater på 3,1 år.

 

Konsernet har ingen finansielle vilkår eller forutsetninger knyttet til lånene. Alle lån inneholder klausuler om negativ pantsettelse og likebehandling av kreditorer, samt at de inneholder en eierskapsklausul, som betyr at långivere kan kreve lånene innfridd hvis Oslo kommune selger seg ned under 50,1 prosent i E-CO Energi.

 

Per 31. desember 2010 var konsernets totalkapital 17.859 (17.720) millioner kroner, mens egenkapitalen var 5.661 (7.261) millioner kroner etter avsetning for utbytte. Dette gir en egenkapitalandel ved årets slutt på 32 prosent mot 41 ved årets begynnelse.

 
Forrige: Innledning
Neste: Resultatdisponering