Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Rammevilkår

Ytre miljø

All E-CO Energis kraftproduksjon i 2010 var fra fornybare kilder, som er tilnærmet fri for utslipp av klimagasser. Dersom en regner med at E-CO Energis kraftproduksjon erstatter kraft som ellers ville blitt produsert med fossile brensler fra andre aktører i det nordeuropeiske kraftmarkedet, vil E-COs samlede vannkraftproduksjon i 2010 gi et positivt CO2-bidrag på 4,8 millioner tonn CO2¹. Det tilsvarer de årlige utslippene til om lag to millioner biler. På den måten skaper E-CO Energi verdier lokalt, regionalt, nasjonalt og bidrar til lavere klimagassutslipp, som har en positiv effekt lokalt og globalt.

 

E-CO har også i 2010 utarbeidet en egen miljørapport. I rapporten er det definert et sett av indikatorer for å dekke status for de viktigste miljøaspektene ved E-CO Energis aktiviteter. De senere årene har rapporteringen inkludert et klimaregnskap. I 2010 tilsvarte E-COs klimagassutslipp ca. 780 tonn CO2-ekvivalenter, mot 1.960 tonn i 2009. Endringen skyldes i hovedsak mindre drivstoffutslipp og lavere utslipp av isolasjonsgassen svovelheksafluorid (SF6).

 

Til tross for at vannkraft er fornybar, ren energi, påvirker bygging, drift og vedlikehold av vannkraftanlegg miljøet. Virkningene er i hovedsak lokale knyttet til fysiske inngrep i naturen og påvirkning av biologisk mangfold gjennom endringer i vannføring og vanntemperatur. Ved kraftutbygginger, damrevisjoner og reinvesteringer i produksjonsvirksomheten, er E-CO opptatt av at eventuelle miljøinngrep skal gjøres så skånsomt som mulig.

 

Det ble i 2010 gjennomført flere biotopjusterende tiltak i anleggene. Siste del av arbeidet med terskelbygging og biotopjusterende tiltak for nedre del av Hemsil ble sluttført i 2010. Det er frivillig sluppet en minstevannføring fra Eikredammen som sikrer et jevnt tilsig i elva, samt at det er lagt ut en del gytegrus for å bedre gytemulighetene. I Urunda nedstrøms ny dam Stolsvatn er det i 2010 bygd flere terskler og gjort biotopjusterende tiltak. Alle tiltak er utført i tett dialog med fiskeforeninger, grunneiere og andre interessenter.

 

Det er bygget en ny fisketrapp ved utløpet fra Vassbygdvatn i Aurland for å bedre opp- og nedvandring av fisk. Det er også lagt ut gytegrus i en del prøvefelt for å øke gyteaktiviteten i elva. De foreløpige resultatene av dette tiltaket virker lovende.

 

E-CO har som mål å kultivere regulerte magasin slik at en ut fra forutsettingene kan oppnå en rimelig avkastning og sikring av fiskebestanden. Konsernet har pålagte utsettinger i 33 større og mindre magasin inkludert indirekte regulerte vann i Hallingdal og Aurland. Det ble brukt ca. 4,9 millioner kroner i 2010 til utsetting av fisk og smolt.

 

I 2010 ble det på frivillig basis sluppet ca 150 - 250 l/s fra Aurland 2 og Aurland 3 i tørre perioder på vinteren for å sikre vanndekt areal i Vassbygdelva. Dette utgjør ca. 6,3 millioner kWh i tapt kraftproduksjon, noe som tilsvarer tapt kraftinntekt på ca. tre millioner kroner.

 

E-CO deltar med Aurlandsvassdraget i fiskeprosjektet Mer laks og mer kraft ved miljødesignet vassdragsdrift (EnviDORR ). Prosjektet ledes av NINA og går over en periode på seks år (2009-2014). Gjennom prosjektet tas det sikte på å fremskaffe ny kunnskap om fiskens oppvekstvilkår, og utrede muligheter for å forbedre både kraftproduksjonen og forholdene for aure og laks i regulerte vassdrag. 

¹ Kilde, SINTEF-rapport TRA 6583, Reduserte CO2-utslipp som følge av fornybar kraftproduksjon i Norge, November 2007. 

 
Forrige: Organisasjon og arbeidsmiljø
Neste: Rammevilkår