Forrige: 4. Regnskapsprinsipper
Neste: 6. Revisjonsberetning

Note 1. Driftsinntekter

Note 2. Energikjøp, overføring

Note 3. Lønn, godtgjørelser og pensjonskostnader

Note 4. Eiendomsskatt og konsesjonsavgift

Note 5. Andre driftskostnader

 

Note 6. Finansinntekter

Note 7. Finanskostnader

Note 8. Skatter

Note 9. Utsatt skatt (skattefordel)

Note 10. Immaterielle eiendeler

 

Note 11. Varige driftsmidler

Note 12. Andeler i felleskontrollert virksomhet

Note 13. Aksjer i datterselskaper

Note 14. Tilknyttede selskaper

Note 15. Utlån til tilknyttede selskaper

 

Note 16. Langsiktige plasseringer i aksjer

Note 17. Andre langsiktige fordringer og investeringer

Note 18. Fordringer som forfaller senere enn 1 år

Note 19. Kundefordringer

Note 20. Andre kortsiktige fordringer

 

Note 21. Kortsiktige investeringer

Note 22. Bankinnskudd, kontanter o.l.

Note 23. Egenkapital

Note 24. Pensjonskostnad og pensjonsforpliktelser

Note 25. Andre avsetninger for forpliktelser

 

Note 26. Kortsiktig og langsiktig gjeld

Note 27. Ansvarlig lån

Note 28. Annen kortsiktig gjeld

Note 29. Resultat per aksje

Note 30. Nærstående parter

 

Note 31. Pantstillelser eller garantiansvar

Note 32. Kontrakter

Note 33. Opplysninger om kraftproduksjon

Note 34. Kostnader knyttet til miljøforpliktelser

Note 35. Finansiell risiko og forsikringsrisiko