Forrige: 3. Kontantstrømsanalyse
Neste: 5. Noter

4. Regnskapsprinsipper

Generell informasjon

E-CO Energis konsernregnskap for regnskapsåret 2010 ble vedtatt i styremøte den 7. mars 2011. E-CO Energi as er et aksjeselskap med begrenset ansvar og har sitt hovedkontor i Oslo.

Samtlige aksjer eies av Oslo Kommune

 

Regnskapsprinsipper

Regnskapet for 2010 er avlagt i samsvar med norsk regnskapslov og god regnskapsskikk.

Konsolidering

Datterselskaper

Konsernregnskapet viser det samlede økonomiske resultatet og finansiell stilling for morselskapet E-CO Energi as og dets datterselskaper som en enhet.

 

I konsernet medtas selskapene hvor E-CO Energi as eller dets datterselskaper eier mer enn 50 prosent av aksjene og har bestemmende innflytelse.

 

Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernet er eliminert. Kostprisen på aksjer i datterselskaper er eliminert mot egenkapitalen i datterselskapet på oppkjøpstidspunktet. Mer- eller mindreverdier henføres til de balanseposter de knytter seg til.

 

Tilknyttede selskaper

Selskaper der morselskap eller datterselskap har betydelig innflytelse, normalt mer enn 20 prosent av aksjekapitalen, er i konsernregnskapet regnskapsført ved at andelen av det tilknyttede selskapets resultat etter skatt er tatt inn på egen linje blant finanspostene i resultatregnskapet og tillagt kostprisen i balansen. Mottatt utbytte føres til fradrag i balanseverdien.

 

Felleskontrollert virksomhet

E-CO Energi konsernet samarbeider med andre selskaper om utbygging og drift av kraftverk. Samarbeidet foregår i to former: felleskontrollerte selskaper og felleskontrollerte anlegg. Virksomheten er regnskapsmessig behandlet etter bruttometoden i henhold til foreløpig norsk regnskapsstandard om deltakelse i felleskontrollert virksomhet.

 

Felleskontrollerte selskaper omfatter selskaper med en deleieform og aksjeselskaper hvor det foreligger en avtale som tilsier felles kontroll.

 

Deleide selskaper omfatter i hovedsak Vinstra Kraftselskap DA, Opplandskraft DA og Embretsfosskraftverkene DA. Eierselskapene disponerer sine forholdsmessige andeler av kraftproduksjonen etter fratrekk av forpliktelser til å levere konsesjonskraft og lignende. I regnskapet er de forholdsmessige andeler av hovedpostene i resultatet tatt inn i de tilsvarende poster i konsernets regnskap. Andel omløpsmidler, kortsiktig og langsiktig gjeld er ført opp etter konsernets andel og vist i note 12.

 

Felleskontrollerte aksjeselskaper omfatter Oppland Energi AS, hvor eierposten ble ervervet i 2001.

 

Felleskontrollerte anlegg omfatter anlegg som ikke er etablert som egne, selvstendige selskaper, men er integrerte deler av et av eierselskapenes produksjonssystemer. Dette selskapet står for den løpende driften av anlegget, og får refundert andel av driftsutgiftene fra de øvrige deltakerne. Deltakerne har hver skutt inn sin andel av anleggskapitalen i form av direkte investeringer. Langsiktig gjeld er tatt opp direkte av eierselskapene og inngår for E-CO Energi konsernets vedkommende i samlet langsiktig gjeld. Note 12 gir en oversikt over andeler i disse anleggene.

 

Inntektsføring av konsernbidrag og utbytte

Konsernbidrag inntektsføres i morselskapet i samme regnskapsår som konsernbidraget avgis. Den delen av konsernbidraget som representerer opptjent kapital i eierperioden, inntektsføres som inntekt på investeringer i datterselskaper. Konsernbidrag som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen og føres som en reduksjon i verdien av aksjer i datterselskaper.

 

Utbytte som avsettes i datterselskapene inntektsføres samme år som utbyttet avsettes. Utbytte fra andre selskaper inntektsføres i det år utbyttet mottas. Utbytte som ikke representerer opptjent kapital i eierperioden regnskapsføres som tilbakebetaling av investeringen.

 

Utenlandsk valuta

Salg av strøm og finansiell handel med kraftderivater foregår i hovedsak i Euro. Spotsalg av strøm regnskapsføres til kurs på faktureringstidspunktet. Oppgjør for finansiell handel regnskapsføres til gjennomsnittskurs for måneden. Ved valutasikring av strømsalg regnskapsføres det realiserte resultatet av sikringsinstrumentene sammen med salgsinntektene. Andre transaksjoner i utenlandsk valuta regnskapsføres til transaksjonskurs.

 

Pengeposter i utenlandsk valuta vurderes til kurs på balansedagen. Valutalån som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler føres opp til terminkursen på valutasikringen. Valutatap eller valutagevinst ved omregning til kurs på balansedagen resultatføres som valutagevinst eller valutatap.

 

Kontraktsforpliktelser elektrisitet

E-CO Energi foretar sikringsforretninger for å sikre prisnivået på fremtidig kraftproduksjon. Det brukes i hovedsak finansielle kontrakter for prissikring av en andel av kraftproduksjonen. Forutsetning for sikringsvurderinger er at sikringsvolumet ligger innenfor egen produksjonsevne. Konsernet har som policy at fremtidig kraftsalg som er prissikret i Euro, sikres også i hovedsak i kroner mot endring i valutakurs ved anvendelse av valutaderivater. Urealiserte gevinster/tap på kraft- eller valutaderivater som benyttes i sikringsøyemed balanseføres ikke. Resultatføring av gevinster og tap knyttet til sikring skjer ved leveranse av sikringsobjektet.

 

Inntektsføring

Konsernets driftsinntekter består i hovedsak av salg av kraft i engrosmarkedet. Inntektsføring foretas når kraften er levert og risikoen har gått over til kjøper. Inntekter fra utleie av sentralnettskomponenter inntektsføres i henhold til vedtatt inntektsramme fra NVE. Andre salg av varer eller tjenester inntektsføres når varen eller tjenesten er levert og risikoen har gått over til kjøper. Renteinntekter regnskapsføres når de er opptjent.

 

Skatter

Utsatt skatt beregnes etter gjeldsmetoden på midlertidige forskjeller mellom skattemessig og regnskapsmessig verdi av driftsmidler og gjeld, samt fremførbare underskudd. Grunnrenteskatt knytter seg til det enkelte kraftverk. Skattereglene for behandling av negativ grunnrenteinntekt ble endret i 2007. Etter de nye reglene kan fremførbar negativ grunnrenteinntekt oppstått før 2007 ikke utlignes mot betalbar grunnrenteskatt i andre kraftverk. Negativ grunnrenteinntekt oppstått i 2007 og senere kan utlignes mot positiv grunnrenteinntekt i andre kraftverk. Se note 8 for en nærmere beskrivelse. Naturressursskatten kan kreves til reduksjon i fellesskatt, og naturressursskatt som overstiger årets fellesskatt, er behandlet som skatteforskudd. Utsatte skattefordeler som ikke kan utlignes mot utsatt skatt, herunder fordeler knyttet til fremførbare underskudd og negativ grunnrenteinntekt, balanseføres hvis det er overveiende sannsynlig at de vil bli realisert.

 

Ved beregning av utsatt skatt benyttes nominelle skattesatser for inntektsskatt og grunnrenteskatt.

 

Eiendomsskatt

Eiendomsskatt klassifiseres som en driftskostnad og regnskapsføres i samme år som skatten betales. Se note 4 for opplysninger om eiendomsskatt.

 

Periodisk vedlikehold

Det utføres planlagt, periodisk vedlikehold med varierende og gjennomgående relativt langvarige intervaller på produksjonsanlegg basert på forutgående tilstandskontroll. Kostnadsføring skjer i det året vedlikeholdet har funnet sted.

 

Konsesjonskraft

Konsernet er forpliktet til å levere konsesjonskraft til regulerte priser som vanligvis er lavere enn markedspriser. Leveranse av konsesjonskraft til faktiske priser bokføres fortløpende som driftsinntekter.

 

Erstatninger

Årlige erstatninger til grunneiere i tilknytning til vassdragsutbygging kostnadsføres fortløpende. Erstatningsbeløpene er faste og uavhengig av driften av kraftanleggene, og følger av konsernets konsesjonsbetingelser.

 

Vannfallrettigheter

Vannfallrettigheter er ikke tidsbegrensede og avskrives ikke. Nedskrivning foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

 

Varige driftsmidler og avskrivninger

Balanseføring av varige driftsmidler foretas til kostpris. Kostpris omfatter innkjøpte varer og tjenester samt kostnaden for egne ansatte som har medvirket i tilvirkningen av driftsmidlet. Utskiftinger og påkostninger i eksiterende driftsmidler balanseføres i den grad de gir fremtidige økonomiske fordeler. Under tilvirkningsperioden balanseføres driftsmidlet som anlegg under utførelse. Avskrivninger er foretatt lineært over forventet økonomisk levetid. Avskrivningstider er oppført i note 11. Starttidspunktet for avskrivninger er ved tidspunktet for ferdigstillelse. Nedskrivning foretas ved verdifall som forventes ikke å være forbigående. Nedskrivningen reverseres i den utstrekning grunnlaget for nedskrivningen ikke lenger er til stede.

 

Langsiktige investeringer

Langsiktige investeringer i aksjer hvor konsernet eier mindre enn 20 prosent, langsiktige fordringer m.v. som klassifiseres som anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Ved en eventuell varig verdinedgang foretas nedskrivning. Tidligere nedskrivninger reverseres i den grad grunnlaget for nedskrivning ikke lenger er til stede.

 

Kortsiktige plasseringer og fordringer

Kortsiktige plasseringer og fordringer som klassifiseres som omløpsmidler vurderes til laveste av kostpris og virkelig verdi. For finansielle instrumenter som omsettes på et marked benyttes markedsverdien på balansedagen som virkelig verdi.

 

Pensjonsforpliktelser

Ved regnskapsføring av pensjon er lineær opptjeningsprofil og forventet sluttlønn lagt til grunn som opptjeningsgrunnlag. Estimatavvik og planendringer amortiseres over forventet gjenværende opptjeningstid i den grad de overstiger 10 prosent av den største av pensjonsforpliktelsene og pensjonsmidlene (korridor). Tallene er inklusive arbeidsgiveravgift.

 

Lån

Gjeld i utenlandsk valuta føres opp til kurs ved tidspunktet for regnskapsavslutning. Valutalån som er sikret til norske kroner ved inngåelse av rente- og valutabytteavtaler føres opp til terminkursen på valutasikringen.

 

Ved rentesikring periodiseres renteinstrumentene tilsvarende renten på de underliggende lån. Urealisert tap eller gevinst balanseføres ikke. Ved eventuelt opphør av sikringsforholdet før forfall periodiseres gevinst eller tap over resterende sikringsperiode.

 

Andre forpliktelser og gjeld

Andre forpliktelser og gjeld er i balansen oppført til virkelig verdi.

 

Kontantstrømoppstilling og likvider

Konsernet benytter den indirekte metode ved utarbeidelse av kontantstrømoppsstillingen. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter i 2010 kontanter, bankinnskudd. og morselskapets plasseringer i pengemarkedsfond.

 
Forrige: 3. Kontantstrømsanalyse
Neste: 5. Noter