Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse

2. Balanse

Balanse - eiendeler

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2009

2010

Note

(Beløp i millioner kroner)

 2010

2009

2008

 

0

0

10

Vannfallrettigheter

 7 928

7 720

7 720

 

14

11

9

Utsatt skattefordel

  380

406

501

 

14

11

 

Sum immatrielle eiendeler

 8 308

8 126

8 221

 

0

0

11

Varige driftsmidler 

 6 529

6 442

6 570

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 170

10 170

13

Investeringer i datterselskaper

 0

0

0

 

2 608

2 338

 

Utlån til datterselskaper

 0

0

0

 

0

0

14

Investeringer i tilknyttede selskaper

  46

48

858

 

0

0

15

Utlån til tilknyttede selskaper

  10

10

256

 

0

0

16

Investeringer i aksjer og andeler

  3

5

10

 

50

50

17

Andre langsiktige fordringer og investeringer

 401

322

382

 

12 828

12 558

 

Sum finansielle anleggsmidler

  460

385

1 506

 

12 842

12 569

 

Sum anleggsmidler

15 297

14 953

16 297

 

3

4

19

Kundefordringer 

  84

102

167

 

1 271

3 724

20

Andre korsiktige fordringer

  182

108

91

 

0

705

21

Kortsiktige plasseringer

  799

74

447

 

2 413

1 304

22

Bankinnskudd, kontanter o.l.

  1 497

2 483

202

 

3 687

5 737

 

Sum omløpsmidler

  2 562

2 767

907

 

16 529

18 306

 

Sum eiendeler

17 859

17 720

17 204

 

 

 

Balanse - egenkapital og gjeld

 

 MORSELSKAP

 

KONSERN

2009

2010

Note

(Beløp i millioner kroner)

 2010

2009

2008

 

1 703

 1 703

 

Aksjekapital

 1 703

1 703

1 703

 

1 903

 1 903

 

Overkursfond

 1 903

1 903

1 903

 

3 606

 3 606

 

Innskutt egenkapital

 3 606

3 606

3 606

 

447

  506

 

Annen egenkapital

  2 055

3 655

2 694

 

447

  506

 

Opptjent egenkapital 

  2 055

3 655

2 694

 

4 053

  4 112

23

Sum egenkapital

  5 661

7 261

6 300

 

9

 9

24

Pensjonsforpliktelser

  36

39

43

 

0

 0

9

Utsatt skatt

 403

297

261

 

418

 418

25

Andre avsetninger for forpliktelser

 64

64

63

 

427

 427

 

Sum avsetning for forpliktelser

  495

400

367

 

3 347

 3 347

27

Ansvarlig lån

 3 347

3 347

3 347

 

3 376

 2 224

26

Annen langsiktig gjeld 

 2 224

3 367

3 959

 

6 714

  5 571

 

Sum langsiktig gjeld

  5 571

6 714

7 306

 

  4 294

  4 733

26

Kortsiktig rentebærende gjeld

1 143

1 092

665

 

3

  3

 

Leverandørgjeld 

  95

62

71

 

6

  467

 

Betalbar skatt

  1 480

941

1 012

 

0

 1

 

Skyldig offentlige avgifter

  263

158

205

 

800

  2 800

 

Utbytte

  2 800

800

900

 

232

 192

28

Annen kortsiktig gjeld

  351

292

378

 

5 335

  8 196

 

Sum kortsiktig gjeld

 6 132

3 345

3 231

 

12 476

 14 194

 

Sum gjeld

 12 198

10 459

10 904

 

16 529

 18 306

 

Sum egenkapital og gjeld

 17 859

17 720

17 204

 

 

 

31

Pantstillelser eller garantiansvar

 

Oslo, 7. mars 2011

Styret i E-CO Energi as

 
Forrige: 1. Resultatregnskap
Neste: 3. Kontantstrømsanalyse