Planendring for Mork kraftverk på høring

22.02.11

E-CO har søkt om planendring for plassering av adkomst til Mork kraftverk. Det er også søkt om å få bygge kraftstasjonen i fjell og for økt damhøyde. NVE har nå sendt planendringen på høring med høringsfrist 11. mai 2011.

Portalområdet er delvis et gammelt nedlagt jorde med gras og bringebær, dels en fjellskråning med noe ur og krattskog.

I konsesjonssøknaden ble det søkt om kraftstasjon i dagen, eventuelt i fjell. NVE fant i sin innstilling ikke grunnlag for å kreve at kraftstasjonen skulle ligge i fjell eller i dagen, men åpnet for begge deler i sin innstilling. NVE satte imidlertid krav om tilpasning av stasjonen til terrenget og lokal byggeskikk.

Mork kraftverk ønsker nå å plassere kraftstasjonen i fjellhall og søker om å få plassert portalen/adkomsten fra fjorden ved Vindedalsvegen. For at inntaket skal kunne fungere godt, må vannvolumet og dybden i inntaket økes i forhold til det som var planlagt tidligere og omsøkt i konsesjonssøknaden. Mork kraftverk søker derfor om å øke damhøyden til 10-12 meter for inntaksdammen med kronelengde på ca 40 meter.

Bedre for miljøet

Det er utført oppdatering av konsekvensutredningene for endringene for relevante tema. Konklusjonen er at endringene i all hovedsak medfører mindre negative konsekvenser. De negative konsekvensene av en løsning med kraftstasjon i fjell med portal ved fjorden, er mindre enn for opprinnelig omsøkt anlegg i dagen, særlig med hensyn til kulturminner, -miljø og -landskap.

Etter E-COs syn er justeringene i prosjektet av mindre karakter, og innebærer samlet sett fordeler for miljø og samfunn og få ulemper for miljø, naturressurser eller berørte parter.

Alle dokumenter i saken er tilgjengelige på NVEs nettside: www.nve.no/konsesjonssaker.